Dnes najčítanejšie
Do večera sa očakáva v Žilinskom kraji výskyt ďalších búrok s krúpami a prívalovými zrážkami

15 jún 2021 - 09:57

Prístup na parkovisko ŽILPO a Kaufland uľahčí nové prepojenie s Obchodnou ulicou, mesto začalo stavebné konanie

Zlepšiť dopravnú situáciu na ulici Vysokoškolákov v Žiline by mohlo plánované prepojenie jedného z troch veľkých parkovísk na ulicu Obchodná. Pripravovaný projekt rieši dobudovanie nového vjazdu a výjazdu pri predajni Kaufland a poliklinike ŽILPO. Mesto Žilina začalo vo štvrtok 3. júna v tejto veci stavebné konanie.

Nová cesta by mohla okrem zlepšenia prístupu k parkovisku čiastočne odľahčiť aj ulicu Vysokoškolákov, ktorá v čase dopravnej špičky predstavuje úzke miesto žilinskej dopravnej situácie. Práve z tejto ulice je dnes jediný prístup k stovkám parkovacích miest pri obchodnom dome a zdravotníckom zariadení.

O vydaní rozhodnutia na prepojenie parkoviska s ulicou Obchodná informoval stavebný úrad v Porúbke ešte začiatkom októbra minulého roka. Pred niekoľkými dňami sa začalo stavebné konanie, ktorého výsledkom by malo byť vydanie stavebného povolenia.

Súčasťou stavby „Prepojenie parkoviska ŽILPO na Obchodnú ulicu, Žilina“ budú terénne úpravy, úprava a dobudovanie komunikácií a spevnených plôch, oporné múry či verejné osvetlenie. Stavebné práce si vyžiadajú prekládku vodovodu, telekomunikačného vedenia aj stĺpov trolejového vedenia. Nový vjazd a výjazd bude doplnený rampovým systémom a verejným osvetlením.

Projektová dokumentácia rieši úpravu miestnej cesty a chodníkov na Obchodnej tak, aby vznikla nová križovatka. Na ulici Obchodná sa počíta s celkovou zmenou organizácie dopravy prostredníctvom odbočovacích pruhov. V oboch smeroch jazdy vzniknú nové jazdné pruhy určené na odbočenie smerom k parkovisku ale aj na ulicu Sv. Cyrila a Metoda.

„Rozšírenie bude vytvorené na úkor existujúcich ostrovčekov. Napojenie na ulicu Sv. Cyrila a Metoda ostáva zachované s tým, že tiež dôjde k čiastočnému rozšíreniu existujúcej vetvy. Šírka fyzického rozšírenia v priamom úseku Obchodnej ulice predstavuje cca 4 metre a je závislá od pozície existujúcich obrubníkov na pravej strane ulice a to tak, aby celková šírka vozovky komunikácie po rozšírení bola medzi obrubníkmi 11,50 m.“

Pozdĺž navrhovanej cesty sa po jednej strane vybuduje plocha pre peších z betónovej zámkovej dlažby v šírke dva metre. Samozrejmosťou je bezbariérová úprava v mieste priechodov pre chodcov. Kontrolu vjazdu a výjazdu vozidiel na parkovisku bude zabezpečovať parkovací systém s automatickými závorami a parkovacím terminálom.

Investori v tejto oblasti podpísali začiatkom minulého roka memorandum s mestom, ktorého cieľom je vyriešiť dopravný dopad stavebného rozvoja v tejto lokalite. Návrh memoranda bol pripravený na základe zhodnotenia a odporúčaní analýzy Katedry cestného staviteľstva Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Mesto pri realizácii stavieb poskytne potrebné pozemky vo svojom vlastníctve. Vypracovanie projektových dokumentácií a inžiniersku činnosť potrebnú k podaniu žiadosti o stavebné povolenie pre stavbu sa zaväzujú zabezpečiť na vlastné náklady súkromné spoločnosti.Dopravný servis
Stráža
Iné nebezpečenstvo
14:29
Košická
Jama na ceste
14:22
Belá
Zver pri ceste
14:12
Strečno
Jama na ceste
14:07
Strečno
Kolóna
13:39
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia