Dnes najčítanejšie
FOTO + VIDEO: V rozšírenej križovatke diaľnic D1 a D3 pokladajú asfalt, uzávierky potrvajú do 23. mája

30 apríl 2021 - 09:50

Žilina má nového advokáta, platiť mu bude 120 eur za hodinu. Obvinenie z napadnutia reportéra odmieta

Foto:  Žilina má nového advokáta, platiť mu bude 120 eur za hodinu. Obvinenie z napadnutia reportéra odmieta
Foto: Advokát Trnkócy v modrej košeli na obecnom zasadnutí, kde zakazoval jeho nahrávanie. Zdroj: YouTube

Žilinská radnica pred niekoľkými dňami avizovala podpísanie zmluvy s advokátom na riešenie vzťahov medzi mestom a spoločnosťami podnikateľa Georgea Trabelssieho, uzatvorila ju s Advokátskou kanceláriou Mgr. Slavomír Trnkócy. Rámcová zmluva je podpísaná na sumu 70 tisíc eur.

„Zmluvné strany sa dohodli, že advokát bude klientovi poskytovať právne služby v právnych veciach týkajúcich sa vzájomných vzťahov klienta s protistranou Ing. Georgeom Trabelssiem ako aj s obchodnými spoločnosťami, v ktorých Ing. George Trabelssie figuruje ako spoločník, akcionár, štatutár alebo člen dozornej rady, s účelom vyriešiť vzájomné sporné právne vzťahy prostredníctvom príslušných súdov,“ znie jedna z častí zmluvy.

Poskytované právne služby sa budú týkať prevzatia zastupovania vrátane naštudovania príslušnej dokumentácie, konzultácií a rokovaní na meste, spísaní a zaslaní právnych dokumentov vo vzťahu k rôznym stranám. Medzi spisované dokumenty majú patriť aj predsúdne výzvy a žaloby na príslušné súdy. Kancelária bude rokovať s protistranou alebo jej zástupcom, prípadne s tretími osobami zainteresovanými v danej veci.

Nad rámec odmeny budú uhrádzané náhrady

Za tieto služby budú obyvatelia mesta z rozpočtu platiť sumu 120 eur za hodinu, k tomu budú advokátovi v zmysle príslušných predpisov uhrádzané náhrady hotových výdavkov, preukázateľné vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Môže ísť o súdne poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky, výdavky na znalecké posudky či preklady.

Takisto má Advokátska kancelária Mgr. Slavomír Trnkócy nárok na náhradu za stratu času v prípade, že úkony právnej služby bude musieť jej predstaviteľ vykonať v mieste, ktoré nie je sídlom. Tieto náhrady budú za čas strávený cestou do miesta vykonania úkonov a späť. Keďže kancelária uvádza svoje sídlo v Bratislave a je predpoklad, že rokovania sa budú odohrávať z určitej časti v Žiline, náklady na zastupovanie zákonite porastú.

Mesto Žilina má zmluvu o poskytovaní právnych služieb aj s advokátskou kanceláriou Karkó, s.r.o., ktorá sa týka predmetu “poskytovať klientovi právne služby v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vo veciach, kde jestvuje alebo hrozí súdne alebo správne konanie smerujúce voči klientovi.” Odmena je stanovená na úrovni 60 eur za každú začatú polhodinu bez DPH. Hodinová sadzba je 120 eur bez DPH, pri AK Mgr. Slavomír Trnkócy je sadzba 120 eur vrátane DPH.

Krátko po zverejnení informácie o tom, kto bude novým zástupcom mesta v spore, si viacerí Žilinčania všimli, že advokát Trnkócy nie je mediálnou neznámou. Na jeho pôsobenie upozorňuje spravodajský portál seredonline.sk, ktorý mu vyčíta zakazovanie nahrávania priebehu rokovania obecného zastupiteľstva. Tie sú podľa zákona o obecnom zriadení zásadne verejné.

Obvinenia z napadnutia redaktora advokát odmieta

Zároveň existuje záznam z rokovania Obecného zastupiteľstva v Šoporni, kde advokát Trnkócy, okrem iného, uvádza, že ak video bude zverejnené, vyvodí z toho konzekvencie. Na platforme YouTube sa nachádza už od roku 2019, či odvtedy vyvodil konzekvencie, nie je jasné.


Oveľa závažnejšie je obvinenie v článku z napadnutia reportéra: „Na jednom z pojednávaní na Okresnom súde v Galante vedenom v trestnej veci obžalovaného starostu obce Mgr. A.Macha, bol redaktor média pri kladení otázok obžalovanému a súdenému starostovi Machovi vo verejných priestoroch súdu advokátom fyzicky atakovaný. Advokát Trnkócy aktívne vlastným telom bránil redaktorovi média vo vykonávaní práce vo verejnom záujme, rukou redaktorovi chytil objektív kamery a bolo mu zabránené nielen filmovanie, ale aj kladenie otázok obžalovanému verejnému činiteľovi Machovi,“ píše seredonline.sk

Na obvinenie z napadnutia sme sa pýtali samotného advokáta Trnkócyho, ten to v odpovedi rázne odmietol: „Predmetné informácie nie sú pravdivé a snahou autora predmetného článku bola len osobná pomsta za neúspechy vo vzťahu kvázi podnikania v spojitosti s nesúhlasom resp. nereflektovania na ponuky autora zo strany môjho klienta. Nie, nikoho som nenapadol a nedal som súhlas na vyhotovovanie obrazového záznamu mojej osoby.“ 

So žiadosťou o vyjadrenie k záležitosti sme oslovili aj predstaviteľov seredonline.sk, v prípade, že dostaneme vyjadrenie, doplníme ho na tomto mieste.

Referencie mu nedovolia uviesť klienti, mestom stanovený minimálny objem prekročil násobne

Zároveň sme chceli zistiť, aké sú jeho referencie a či má skúsenosti so sporovou agendou na podobnej úrovni, keďže existuje predpoklad, že veci by mohli dôjsť až do štádia konania pred súdom. Na smolu Žilinčanov, ktorí si budú za služby platiť, mu ale klienti podľa jeho slov nedali povolenie špecifikovať advokátsku prax. Obyvatelia tak netušia, kto a s akými úspechmi či neúspechmi v minulosti ich zastupuje:

„Svoju advokátsku prax vykonávam niekoľko rokov a jej obsahom je aj riešenie sporovej agendy a zastupovanie klientov na súdoch alebo v konaniach pred inými orgánmi verejnej moci. Bližšie vám to neviem špecifikovať bez súhlasu mojich klientov. A ten od nich nemám,“ dodal stručne Slavomír Trnkócy.

O niečo bližšie informácie poskytol hovorca mesta Žilina, potvrdil, že vyberali medzi tromi advokátskymi kanceláriami: „Oslovené boli tri renomované advokátske kancelárie. Verejný obstarávateľ požadoval zoznam uskutočnených služieb rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky (poskytovanie právnych služieb) v minimálnom objeme v kumulatívnej hodnote 25 000 eur bez DPH za obdobie predchádzajúcich troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač svojimi referenciami prekročil násobne požadovaný finančný objem,“ doplnil Vladimír Miškovčík.245 reakcií


Dopravný servis
Budatínska Lehota
Policajná hliadka
00:43
Budatínska Lehota
Iné nebezpečenstvo
00:13
Strečno
Prekážka na ceste
22:11
Budatínska Lehota
Policajná hliadka
21:54
Strážov
Jama na ceste
21:27
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia