Dnes najčítanejšie
Autori návrhu na Nový Bulvár: Redukovanie dopravy v centre je trend, málokde zaparkujete pri kaviarni

18 november 2020 - 14:41

Aktivisti vytvorili petíciu za stavebnú uzáveru Demänovskej doliny, obmedziť chcú aj dopravu

Foto: Aktivisti vytvorili petíciu za stavebnú uzáveru Demänovskej doliny, obmedziť chcú aj dopravu
Foto: OZ pre dolinu - predolinu.sk

Občianske združenie (OZ) pre Dolinu, združujúce ľudí z Liptova so záujmom o osud Demänovskej doliny, spustilo petičnú výzvu. Cieľom petície je stavebná uzávera a regulácia dopravy v Demänovskej doline. Aktivitou chcú iniciátori reagovať na zvýšenie ľudských aktivít v lokalite.

Prvá požiadavka petície sa zaoberá vyhlásením stavebnej uzávery obce na čas do doby schválenia a účinnosti nového územného plánu tejto. Z toho by radi vypustili dosiaľ nezastavené plochy a obmedzili výstavbu na minimum.

„Výstavba zariadení turistického ruchu v hornej časti Demänovskej doliny – Jasnej predstavuje ohrozenie mimoriadneho a v kontexte celého Slovenska jedinečného prírodného aj kultúrneho dedičstva. Urbanizovaná krajina v zbernej oblasti najdôležitejšieho zdroja pitnej vody Liptovskej kotliny zvyšuje tiež riziko znečistenia podzemných vôd, ktoré patria medzi kľúčové a nenahraditeľné prírodné zdroje. Z týchto dôvodov je nevyhnutné bezodkladné zastavenie ďalšej výstavby, prípravy nových projektov a trvalú stavebnú uzáveru,“ argumentujú iniciátori petície z OZ pre Dolinu. 

Navyšovanie ubytovacích kapacít a budovanie infraštruktúry má aj ďalšie externality - medzi nimi vznik odpadov zo stavebnej činnosti, zvýšenie podielu odpadových vôd a prienik do prostredia aj zvýšenie intenzity dopravy a výdatné čerpanie vodných zdrojov.

Mapa zón časti Územného plánu obce Demänovská Dolina, kde je vyčlenených ešte 70 hektárov pre rôznorodú výstavbu. Zdroj: predolinu.sk

Druhou požiadavkou je riešenie dopravnej situácie: „Žiadame o vyriešenie dopravy zavedením celoročnej nízkoemisnej verejnej osobnej dopravy v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina a v zbernej oblasti jej vodných zdrojov. Záväzný plán riešenia žiadame predstaviť verejnosti do 30. 5. 2021.“ 

Jedným z návrhov zo strany aktivistov je využívanie nízkoemisných prostriedkov hromadnej dopravy, napríklad elektrických autobusov alebo vozidiel na biopalivá, ktoré by ľudí do doliny vozili zo záchytného parkoviska. 

Vybudovanie hlavného záchytného viacúrovňového parkoviska by radi videli za výjazdom z diaľnice D1, napríklad v lokalite Močiare na hranici mesta Liptovský Mikuláš

„Danú plochu už v minulosti ponúkli jej vlastníci na výstavbu parkoviska, je v bezprostrednej blízkosti plánovanej, hlavnej železničnej stanice Liptovský Mikuláš. Existujúce záchytné parkovisko pred vstupom do Demänovskej doliny sa bude využívať v mimosezónnej prevádzke, resp. do jeho zaplnenia v hlavnej sezóne.“

Celé znenie petície 

Vážený pán minister životného prostredia, vážený pán minister dopravy a výstavby, vážená pani predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, vážená pani starostka a poslanci obce Demänovská Dolina, vážený pán primátor a poslanci mesta Liptovský Mikuláš, 

týmto reagujeme na naliehavosť spoločensko-environmentálnej situácie v Demänovskej doline a Jasnej. Rýchlo sa stupňujúci tlak ľudských aktivít na územie doliny, najmä výstavby, dopravy a ťažby drevnej hmoty, vážne ohrozuje mimoriadne a nenahraditeľné prírodné dedičstvo Slovenska, kľúčové vodné zdroje Liptova a najväčší jaskynný systém pohoria Karpát. Zohľadňujúc rekreačné potreby človeka a súčasne prioritné a všeobecné právo na priaznivé životné prostredie a jeho zdroje (podľa čl. 44 ods. 1 až 5 Ústavy Slovenskej republiky) Vás naliehavo žiadame o podporu nasledujúcich riešení:

a) Ukončenie výstavby bezodkladným vyhlásením dočasnej stavebnej uzávery v Demänovskej Doline (podľa § 39d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) a v schvaľovanom novom územnom pláne (Zadanie pre ÚPN-O Demänovská Dolina zverejnené 23. marca 2020) zredukovaním rozsahu plánovanej zástavby na súčasný stav. 

b) Vyriešenie dopravy zavedením celoročnej nízkoemisnej verejnej osobnej dopravy v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina a v zbernej oblasti jej vodných zdrojov. Záväzný plán riešenia žiadame predstaviť verejnosti do 30. 5. 2021. 

Odôvodnenie 

V Demänovskej doline sa nachádza jedna z najstarších prírodných rezervácií na Slovensku a medzinárodne známe Demänovské jaskyne s celkovou dĺžkou takmer 80 km. Alogénny kontaktný kras patrí medzi najzraniteľnejšie krajinné systémy, pričom v súčasnosti sa v ňom nachádzajú najdôležitejšie zdroje pitnej vody Liptovskej kotliny, ktoré využívajú desaťtisíce obyvateľov a návštevníkov Liptova. Demänovská dolina, spolu s Jánskou dolinou, tvorí jadro územia Národného parku Nízke Tatry a jej širokú územnú ochranu predstavuje: 

Národný park Nízke Tatry (3. stupeň ochrany),
Národná prírodná rezervácia Demänovská dolina (5. stupeň ochrany),
Národné prírodné pamiatky (Vrbické pleso, Demänovský jaskynný systém, jaskyne Okno a Štefanová),
Ochranné pásmo NPP Demänovské jaskyne a OP NPP Vrbické pleso (4. stupeň ochrany),
Územie európskeho významu Ďumbierske Tatry sústavy Natura 2000,
Chránené vtáčie územie Nízke Tatry sústavy Natura 2000,
Mokrade medzinárodného významu – lokalita RAMSAR Jaskyne Demänovskej doliny,
Biocentrum nadregionálneho významu Bc3n,
Biokoridor regionálneho významu Bk3r,
Chránená vodohospodárska oblasť Nízke Tatry (východná časť),
Ochranné pásma vodárenských zdrojov I., II. a III. stupňa.

Napriek uvedeným hodnotám a opatreniam sa čoraz viac stupňuje tlak človeka na toto územie formou rozsiahlej výstavby rekreačných zariadení a ich infraštruktúry, zintenzívňujúcou sa cestnou premávkou a ťažbou drevnej hmoty. A preto Vás vyzývame o urýchlené vyriešenie veci. 

Iniciátorom petície je OZ pre Dolinu, združenie zastupujúce ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud Demänovskej doliny. 

Petícia sa nachádza na www.peticie.com/peticia_za_demanovsku_dolinu

129 reakcií


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Prekážka na ceste
17:10
Oškerda
Kolóna
16:10
Estakáda
Prekážka na ceste
15:58
Cesta I/64
Stacionárny radar
15:55
Kamenná
Kolóna
15:54
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia

Podujatia nie sú dostupné.