Dnes najčítanejšie
V Budatínskom parku opravili chodníky, kameň nahradili mlatové povrchy

29 október 2020 - 14:28

Prehľad všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania, ktoré platia v termíne od 2. novembra

Foto: Prehľad všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania, ktoré platia v termíne od 2. novembra
Foto: ilustračné

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky dnes informovalo na sociálnej sieti o všetkých platných výnimkách zo zákazu vychádzania, ktorý potrvá v čase od 2. novembra do 8. novembra 2020. Okrem povolených vychádzok v čase od 01:00 hod. do 05:00 hod. platia nasledujúce výnimky:

1. výnimka: osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo negatívnym výsledkom antigénového testu z plošného testovania

2. výnimka: osoba pôsobiaca v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osoba v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v rámci plošného testovania od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020

3. výnimka: ľudia, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia (2. novembra - 8. novembra)

4. výnimka: cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť

5. výnimka: cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť

6. výnimka: cesta na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť

7. výnimka: cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť

8. výnimka: cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť

9. výnimka: cesta osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť

10. výnimka: dieťa do desiatich rokov veku

11. výnimka: cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy a cestu späť

12. výnimka: cesta žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy

13. výnimka: cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

14. výnimka: osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020do 15. októbra 2020

15. výnimka: osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

16. výnimka: osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie

17. výnimka: osoba so závažnou poruchou autistického spektra

18. výnimka: osoba s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom

19. výnimka: onkologickí pacienti po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby

20. výnimka: osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast

Zjednodušený prehľad
247 reakcií
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR


Dopravný servis
Rajecká cesta
Kolóna
12:10
Závodská cesta
Kolóna
11:59
Vysokoškolákov
Kolóna
11:56
Hôrky
Kolóna
11:55
Hlavná, Bytčica
Policajná hliadka
11:55
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia