Dnes najčítanejšie
Bulvár v Žiline čaká budúci rok premena, zosúladenie investičných akcií ušetrí peniaze

28 apríl 2020 - 14:40

Za minulý rok získala Žilinská univerzita v Žiline 2 patenty a 20 zápisov úžitkových vzorov

Foto: Za minulý rok získala Žilinská univerzita v Žiline 2 patenty a 20 zápisov úžitkových vzorov
Foto: ilustračné

Dňa 26. apríla 2020 sme si pripomenuli 20. výročie Svetového dňa duševného vlastníctva, pri tejto príležitosti pripomenula Žilinská univerzita v Žiline inovácie a úspešné realizácie jej študentov, vedeckých pracovníkov a spolupracovníkov. Témou tohtoročného dňa bol význam inovácií a zelených technológií pre budúcnosť planéty.

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) vyvíja úsilie pri skúmaní, inováciách, kreativite a ochrane duševného vlastníctva. Podporuje a šíri inovácie a zelené technológie prostredníctvom študentov a zamestnancov fakúlt v spolupráci s Centrom pre transfer technológií UVP UNIZA v regionálnom i medzinárodnom podnikateľskom ekosystéme.

Duševné vlastníctvo a jeho ochrana sú spojené aj s aktuálnymi úlohami, či už je to pomoc v boji proti COVID-19 alebo riešenia v oblasti zelených technológií, ktoré chránia životné prostredie a používajú všetky zdroje udržateľnejší spôsobom.

Patenty a úžitkové vzory získali aj minulý rok

Univerzita v Žiline je aktívna v počte podávaných patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov. Pôvodcami duševného vlastníctva sú zamestnanci a študenti, najmä doktorandi.

Výsledkom ich vedeckej, výskumnej, pedagogickej alebo inej činnosti, ktorá vznikla plnením pracovných alebo študijných úloh sú inovatívne riešenia s potenciálom uplatnenia do praxe alebo ďalšieho výskumu a vývoja.

Žilinskej univerzite boli v roku 2019 udelené 2 patenty, ktorých pôvodcami je Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) a do registra úžitkových vzorov bolo zapísaných 20 úžitkových vzorov, ktorých pôvodcami sú FEIT, Strojníckej fakulta, Fakulty bezpečnostného inžinierstva a Výskumné centrum UNIZA (VC UNIZA).

Zároveň bol udelený aj 1 európsky patent, ktorý má UNIZA  v spolumajiteľstve s ETOP Alternative Energy, s. r. o. a jeho pôvodcom je VC UNIZA. Komplexnú podporu v procesoch ochrany duševného vlastníctva poskytuje zamestnancom a študentom Centrum pre transfer technológií Univerzitného vedeckého parku UNIZA

Aplikácia zo Žiliny sa stala oficiálnou pre Svetový čistiaci deň

Úspešný príbeh aplikácie TrashOut, ktorá pomáha k čistejšej planéte už v 110 krajinách sveta, sa začal písať na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA v roku 2012.

Zo študentského nápadu vznikol globálny projekt Slovenska, ktorý ľuďom uľahčuje lokalizáciu nelegálnych skládok a pomáha s hľadaním najbližších odpadkových košov, či zberných dvorov. Minulý rok sa TrashOut stala oficiálnou aplikáciou Svetového čistiaceho dňa.

Študenti univerzity už v minulosti vyvinuli niekoľko významných regionálnych projektov, ktoré stále napredujú, zodpovedne konajú a podnikajú, spoluvytvárajú zelené technológie, vzdelávajú a vytvárajú osvetu tam, kde je potreba a záujem.

  Rozširujú a zlepšujú kompostovanie bioodpadov z domácností alebo sa venujú interiérovému a produktovému dizajnu i výrobe nábytku v oblasti recyklácie odpadov. Študenti sú aktívnymi pôvodcami patentov a úžitkových vzorov na UNIZA aj v súčasnosti.

Riešia klimatické zmeny

Žilinská univerzita sa zaoberá aj vývojom technológií na zmiernenie zmeny klímy. Jednou z najvýznamnejších iniciatív a zelených technológií Strojníckej fakulty je vyhotovenie zariadenia na uskladnenie energie zemného plynu, bioplynu a emisií skleníkových plynov tvorbou hydrátov, ktoré znižuje produkciu emisií.

Systém na konverziu energie z OZE na elektrickú energiu, samočistiaci horák na nízko kvalitnú biomasu a systém na ukladanie primárnej energie pomocou hydrátov sú ďalšími inováciami patentových prihlášok.

Vynálezcovská činnosť pracovníkov Katedry fyziky  FEIT UNIZA je prioritne zameraná na hľadanie nových technických riešení za pomoci využívania znalostí z fotoniky, optiky a vláknovej optiky.  Z viacerých patentových prihlášok pracovníkov Katedry fyziky stojí za zmienku: vyvinutie spôsobu prípravy nových optických vlnovodov a vlnovodných prvkov, optických vlnovodných snímačov a nový typ prehĺtacieho kapsulového endoskopu.

UNIZA tak poskytuje širokej verejnosti cenné technické informácie, ktoré sú prínosné aj v oblasti zdravia a prevencie. Niektoré patenty si už našli partnerov z priemyslu a na praktické využitie ďalších sa v súčasnosti hľadajú vhodní podnikoví partneri, pre ktorých by boli tieto technické riešenia inovatívne a ekonomicky prínosné.

Zelené inovácie pomáhajú meniť svet

Medzi zelené inovácie, ktoré výrazne zmenili náš svet patrí aj elektromobilita. Nový spôsob prenosu výkonu v hybridných vozidlách, ktorý môže priniesť zníženie emisií výfukových plynov je jednou z výskumnými aktivít, ktorej výsledkom bývajú patentové prihlášky a úžitkové vzory na Katedre mechatroniky a elektroniky FEIT.

V spoločnosti zaznamenávame zvýšený záujem o obnoviteľné zdroje energie, energetickú efektívnosť, odpadové hospodárstvo alebo o podnikanie v uvedených oblastiach.

Informácie o najnovších poznatkoch v tejto oblasti, významom inovácií a zelených technológií sa každoročne zaoberá medzinárodná konferencia ALER (Alternatívna zdroje energie), ktorú doteraz organizoval Inštitút Aurela Stodolu FEIT UNIZA v Liptovskom Mikuláši.

„Želám si, aby UNIZA vytvárala taký vzdelávací a pracovný ekosystém, pomocou ktorého dokáže urobiť tento svet lepším miestom pre život. Nesmierne si vážim všetkých študentov a zamestnancov UNIZA, ktorí svojou vynaliezavosťou a kreativitou, myslením a prispôsobením sa novým podmienkam spoluvytvárajú inovácie a technológie budúcnosti,“ uzavrel rektor prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
240 zdieľaní
Zdroj: Žilinská univerzita v Žiline

Dopravný servis
Strečno
Policajná hliadka
23:37
Budatínska Lehota
Policajná hliadka
23:24
Strečno
Iné nebezpečenstvo
22:52
Strečno
Kolóna
22:37
Strečno
Jama na ceste
22:29
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia