Dnes najčítanejšie
Dnešnou polnocou začne platiť obmedzenie pohybu, cez sviatky obmedzia aj inštitúcie v Žiline

26 február 2020 - 11:01
INZERCIA

Nový študijný program Priemyselná bezpečnosť na Žilinskej univerzite poskytuje výučbu v praxi

Foto: Nový študijný program Priemyselná bezpečnosť na Žilinskej univerzite poskytuje výučbu v praxi
Foto: FBI UNIZA

„Študuj bezpečnosť ovplyvníš budúcnosť“, je základným mottom fakulty, ktorá má na Slovensku osobitné postavenie – Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA). Okrem študijných programov Záchranné služby, Bezpečnostný manažment, Krízový manažment a Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry bol akreditovaný nový študijný program Bezpečnosť priemyslu.

Priemyselné procesy sú v súčasnosti jedným z hlavných zdrojov rizík ako pre zamestnanca, verejnosť, majetok, tak i pre životné prostredie. Otázka bezpečnosti sa dostáva do popredia na viacerých úrovniach.

Zamestnanci podnikov a inštitúcií musia vedieť aplikovať integrované prístupy manažmentu rizík do riadiacich, ale i prevádzkových procesov, musia dokázať posudzovať a riadiť riziká a ovládať metódy, ktoré sa v tomto prostredí využívajú, aby predchádzali vzniku nežiaducich udalostí.

Nové prístrojové vybavenie a zapojenie odborníkov

Absolventi bakalárskeho študijného programu priemyselná bezpečnosť získajú vedomosti a zručnosti v kontexte priemyselnej bezpečnosti, požiarnej bezpečnosti, environmentálnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, spoľahlivosti ľudského faktora a ostatných disciplín súvisiacich s občianskou bezpečnosťou. 

K tomu, aby získali čo najviac praktických zručností FBI UNIZA zakúpila prístrojové a infraštruktúrne vybavenie, ktoré bude priamo využívané vo výučbe. Študenti počas štúdia môžu absolvovať odbornú prax i na Výskumnom ústave bezpečnosti práce v Prahe, kde sa im bude venovať tím lektorov počas jedného týždňa.  Do výučby budú zapojení viacerí odborníci z praxe, nielen  zo Slovenskej, ale i z Českej republiky.

V rámci bezpečnosti priemyslu bude študentom ponúknutá možnosť pracovnej stáže cez schému Erasmus + v Českých spoločnostiach/inštitúciách, kde budú môcť nadobudnúť ešte viac praktických skúsenosti. Exkurzie do podnikov sú počas štúdia samozrejmosťou.

S dôrazom na praktické zručnosti a konkurencieschopnosť

Absolventi sa počas štúdia zoznámia s reálnym stavom dosahovania požadovanej úrovne bezpečnosti v podnikoch a zároveň majú  možnosť absolvovať kurzy a prípravu na získanie viacerých osvedčení a certifikátov, ktoré zvýšia ich konkurencieschopnosť v praxi, napr. osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany, ako aj certifikát poskytovania prvej pomoci.  

Po skončení štúdia nájdu pracovníci uplatnenie v oblasti prevencie pracovných úrazov, predchádzaní vzniku havárií a environmentálnych záťaží, zabezpečovaní kontinuity prevádzkových procesov v podnikoch, spoľahlivosti ľudského faktora,  systémov manažérstva kvality, civilnej ochrany a mnohých ďalších. Môžu sa rovnako stať špecialistami na podporu systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva. 

Absolventi nového bakalárskeho študijného programu „bezpečnosť priemyslu“ môžu pokračovať v inžinierskom stupni štúdia v akreditovaných študijných programoch fakulty podľa vlastného výberu, napr. krízový manažment, záchranné služby alebo bezpečnostný manažment. 

 

Viac informácií o možnostiach štúdia nájdete na www.fbi.uniza.sk

143 zdieľaní
Zdroj: PR FBI UNIZA

Dopravný servis
Nemocničná
Prekážka na ceste
20:14
Košická
Prekážka na ceste
18:58
Bytčica, Dlhá
Kolóna
18:15
Strečno
Kolóna
17:55
Strečno
Kolóna
17:13
Zobraziť aktuálne hlásenia