Dnes najčítanejšie
Dnešnou polnocou začne platiť obmedzenie pohybu, cez sviatky obmedzia aj inštitúcie v Žiline

21 február 2020 - 08:20
INZERCIA

Chcete byť mediátorom? Centrum mimosúdnych dohôd Žilina otvára kurzy v spolupráci so SIMARS

Mediátor je kvalifikovaný odborník na riešenie sporov a komunikáciu, ktorý napomáha obom stranám pri riešení sporu a pri hľadaní obojstranne akceptovateľných riešení. Musí byť bezúhonný, dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a musí absolvovať odbornú prípravu. Mediátor by mal byť odborník, ktorý dokonale ovláda mediačné techniky a typológiu ľudí.

Práve za týmto účelom pripravilo Centrum mimosúdnych dohôd Žilina v spolupráci s uznávanou a renomovanou spoločnosťou SIMARS kurzy, na ktorých budú ľudí vzdelávať akreditovaní lektori a lektorky z oblasti mediácie, práva, vzdelávania dospelých, sociológie a psychológie.

Využite možnosť ak ste nezamestnaní a ste evidovaní na úrade práce, kurz získate zadarmo prostredníctvom programov REPAS a KOMPAS.

„Ak chceš vybudovať niečo veľké, vybuduj najskôr seba.“

Akreditovaný kurz Mediátor 

Kurz je určený pre osoby so záujmom získať kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona o mediácii a prebieha v spolupráci uznávanými odborníkmi v oblasti mediácie SIMARs. Rozsah kurzu je 200 vyučovacích hodín, ukončenie prebieha formou záverečnej skúšky s následným vydaním osvedčenia podľa zákona o mediácii.

Forma kurzu je prezenčná s metódami - prednášky, praktické a rolové cvičenia, rozbor kazuistík, dialóg, diskusia, prípadové štúdie,a zážitkové cvičenia so spätnou väzbou. Požadované vstupné vzdelanie je Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na škole v Slovenskej republike, alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou.

Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, vedenia mediačného procesu a prípavy dohôd. Získa profesijné kompetencie potrebné pre riadenie sporov občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a tiež pracovnoprávnych vecí. Vie prakticky využívať a uplatňovať nástroje sociálnych zručností pri vedení mediačného procesu v kontinuite sebareflexie a etického kódexu mediátorov. Vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky.

Info: https://dohodou.sk/akreditovany-kurz-mediator/


Základy mediácie

Chcete byť mediátorom? Neviete sa rozhodnúť? Absolvujte uvedený dvojdňový víkendový kurz a ten vám ukáže smer. Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť zvládať konflikty a získať základné znalosti o mediácii - štátnym zástupcom, podnikovým právnikom, advokátom, sudcom, manažérom, personalistom, pedagógom, sociálnym pracovníkom, obchodníkom, psychológom, komunitným pracovníkom.

Cieľom vzdelávacieho kurzu je poskytnúť účastníkom základné znalosti a odborné zručnosti pre riešenie konfliktov a zoznámiť sa s princípmi, technikami a postupmi v mediácii. Účastníci budú vedieť  využívať vybrané techniky vyjednávania v mediácii, budú poznať  právny rámec mediácie a možnosti využitia v SR. Kurz je možné absolvovať samostatne, vhodný je ako úvod k samotnému kurzu Mediátor, ktorý je akreditovaný ministerstvom školstva v SR.

Info: https://dohodou.sk/zaklady-mediacie/


Komunikačné zručnosti v mediácii

Tréning je určený predovšetkým pre absolventov kurzu mediácie a pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR. Tréning je zameraný na rozvoj efektívnej komunikácie, kde účastník prirodzenou zážitkovou formou identifikuje podstatné pozitívne prvky v komunikácii (terminologické, technické, štýlové) a zároveň ich aplikuje do vlastnej využiteľnosti. Ďalej si účastník osvojí základné facilitačné schopnosti pri náročnej komunikácii dvoch príp. viacerých osôb, a to predovšetkým vo vecnej rovine, bez pripustenia negatívnej emocionálnej stránky ovplyvňujúcej atmosféru jednania. Cieľom modulu je zároveň pomenovať špecifiká role mediátora v komunikácii pri mediačných konaniach, ako i nutnosť efektívneho záveru pre docielenie úspešnej mediácie.

Info: https://dohodou.sk/komunikacne-zrucnosti-v-mediacii/

Podnikanie v mediácii

Kurz je určený všetkým, kto sa chce naučiť zvládnuť začiatok podnikania a získať základné znalosti nielen o mediácii - je určený pre všetkých tých, ktorí chcú začať s podnikaním v oblasti mediácie. Kurz sa dotýka všetkých podstatných oblastí riadenia vlastného biznisu od hľadania podnikateľského nápadu, cez marketing, finančné otázky, riadenia a plánovania podnikania. Kurz rieši aj podnikateľskú legislatívu, ako je výber vhodnej formy spoločnosti na podnikanie, názov spoločnosti, sociálne, zdravotné poistenie, riešenie zmluvných vzťahov a pod. Kurz naučí pripravovať podnikateľské plány ako aj vyhľadávať potenciálnych klientov.

Ste absolvent kurzu mediácie a ste zapísaný v zozname na MS SR? Uvažujete o začatí činnosti ako mediátor? Alebo chcete byť mediátorom? Neviete sa rozhodnúť? Absolvujte uvedený dvojdňový víkendový kurz a ten vám ukáže smer. Kurz vám dá odpovede na otázky ako začať úspešne podnikať a ako podnikanie posunúť čo najďalej. Ako najefektívnejšie získavať nových klientov? Akú úlohu hrá firemná kultúra alebo hodnoty firmy? Je lepšie podnikať sám alebo s niekým? Ako sa vyrovnať s neúspechom pri podnikaní? Získate veľmi dobrý návod, ako rozbehnúť biznis a to od začiatku až po špičku biznisu. 

Prevedieme Vás celým procesom budovania biznisu od nápadu a jeho validácie, cez financovanie, prijímanie zamestnancov, budovanie brandu až po to, ako docieliť, že podnikanie bude dlhodobo udržateľné. Dáme Vám množstvo tipov a inšpirácií, ktoré je možno aplikovať na svoju situáciu a svoj biznis. V mnohých oblastiach tento kurz podnikania posunie tvoje uvažovanie o podnikaní a ukáže ti nové pohľady. Vďaka kurzu sa budete môcť na chvíľu zastaviť a premýšľať o podnikaní v širších súvislostiach.

Info: https://dohodou.sk/podnikanie-v-oblasti-mediacie-29-2-1-3-2020/


Riešenie konfliktov na školách -  Školská a Peer mediácie

Škola je miestom, kde sa pretína mnoho životných príbehov. Na malom priestore tak do seba narážajú odlišné názory, prístupy, hodnoty, modely či ašpirácie, ktoré so sebou prinášajú aj konfliktné situácie, ktoré môžu mať rôzne prejavy. Tie majú vplyv na atmosféru školy, ovplyvňujú podmienky učenia, zdravia i medziľudských vzťahov. 

Školská mediácia a Peer mediácia je málo známa na území Slovenka. V zahraničí ide o uznávanú metódu, ako zmierňovať napätie v školských kolektívoch a ako budovať lepšie vzťahy medzi účastníkmi na pôde školy. Cieľom uvedenej aktivity je tréning, deskripcia a poukázanie na význam školskej mediácie ako jedného z možných postupov vedúcich k riešeniu konfliktov pedagógov,  žiakov a rodičov v školskom prostredí.

Konflikt ako taký však neplní iba negatívnu funkciu, ale má i mnoho pozitívneho. Ako pozitívne dôsledky konfliktu možno uviesť  napr. vyjasnenie vzájomných postojov,  názorov, zviditeľnenie hodnôt,  ktoré  sú  pre strany v spore dôležité  a cenia sa,  podpora spontánnosti v komunikácii,  či zvýšenie výkonu a produktivity medzi členmi nielen pedagogického tímu a žiackeho kolektívu. Prispievajú tiež k mobilizácií psychických síl, podnecujú  k učeniu i hľadaniu nových ciest,  stimulujú  ďalší  rozvoj osobnosti človeka, prehlbujú  empatiu. 

Konflikty sú  tiež  impulzom prebúdzajúcim tvorivé  a citové predpoklady, vlohy, ktoré by inak zostali nepovšimnuté.

Info: https://dohodou.sk/stop-konfliktom-na-skolach-prostrednictvom-mediacie/

Takéto konflikty nám prinášajú pokrok a pozitívne riešenia .

 115 zdieľaní
Zdroj: PR Centrum mimosúdnych dohôd Žilina

Dopravný servis
Nemocničná
Prekážka na ceste
20:14
Košická
Prekážka na ceste
18:58
Bytčica, Dlhá
Kolóna
18:15
Strečno
Kolóna
17:55
Strečno
Kolóna
17:13
Zobraziť aktuálne hlásenia