Dnes najčítanejšie
Na železničnom priecestí v Martine došlo k tragickej nehode, prechádzajúci vlak zachytil malé dieťa

21 jún 2019 - 16:50

V pondelok zasadnú krajskí, v utorok mestskí poslanci - program nadchádzajúcich zastupiteľstiev

Začiatkom budúceho týždňa budú v Žiline zasadať krajské aj mestské zastupiteľstvo, ktorého termín sa práve pre kolíziu zmenil z tradičného pondelku na utorok. V poslaneckých laviciach mesta sú viacerí zástupcovia, ktorí pôsobia zároveň aj ako župní poslanci. 

V pondelok o 10:00 hod. začne 13. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja v budove Úradu ŽSK, v utorok o 9.00 hod. sa mestskí poslanci stretnú na Radnici mesta Žilina. Nižšie nájdete plánovaný program oboch zasadnutí. 

13. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja - 24.06.2019 

1.    Otvorenie.
2.    Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 6. mája 2019.
3.    Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
4.    Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k dodržaniu podmienok na prijatie úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s. v celkovej výške do 4 000 000 € na financovanie kapitálových výdavkov Žilinského samosprávneho kraja.
5.    Návrh na prijatie úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške do 4 000 000,00 eur na financovanie kapitálových výdavkov Žilinského samosprávneho kraja.
6.    Výber štatutárneho audítora pre Žilinský samosprávny kraj na roky 2019 – 2020.
7.    Návrh na menovanie riaditeľky Kysuckej knižnice v Čadci na základe výsledku výberového konania.
8.    Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 50/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
9.    Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zrušení Školského internátu, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok vrátane a jeho súčasti Školskej jedálne, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok k 31. 8. 2019.
10.  Všeobecne záväzného nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Školského internátu, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok ako súčasti Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok s organizačnými zložkami Stredná odborná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok a Odborné učilište, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok k 1. 9. 2019.
11.  Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Školskej jedálne, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok ako súčasti Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok s organizačnými zložkami Stredná odborná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok a Odborné učilište, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok k 1. 9. 2019.
12.  Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok.
13.  Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín ako súčasti Strednej zdravotníckej školy, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín k 1. 9. 2019. 
14.  Zriaďovacia listina Strednej zdravotníckej školy, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín.
15.  Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
16.  Návrh na zrušenie Uznesenia 8/13 v bode 11. zastupiteľstva zo 16. novembra 2015.
17.  Návrh na zmenu Uznesenia 9/4 v bode 5. zastupiteľstva z 19. marca 2018.
18.  Návrh na zmenu Uznesenia 20/9 písm. c) zastupiteľstva z 19. novembra 2018.
19.  Návrh na zmenu Uznesenia 15/12 v časti 4., 6. a 9. zastupiteľstva zo 6. mája 2019.
20.  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 č. 5/2019 na financovanie Podporného programu Žilinského samosprávneho kraja: „Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK“ Stabilizácia lekárov a sestier v Žilinskom kraji I. Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podporný dotačný program ŽSK pre poskytovateľov ZS – 8. Jednorazové dotácie na stabilizáciu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti „Stabilitou siete ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti“.
21.  Spolupráca s Mestom Krásno nad Kysucou vo veci spoločnej investičnej prípravy a realizácie stavby: „Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu a Vlastivedného múzea“.
22.  Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu „Revitalizácia Slanického ostrova umenia“ z rozpočtovej kapitoly Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
23.  Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP.
24.  Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
25.  Informácia o rozdelení dotácií z programu Dotácie pre regióny z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy č. 1/2019, Výzvy č. 2/2019 a Výzvy č. 3/2019 podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 55/2018.
26.  Podpora energetického manažmentu v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
27.  Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2019.
28.  Interpelácie.
29.  Rôzne.
30.  Záver.
·      Doplňujúci bod: Schválenie povinného spolufinancovania projektu (Zdravie na tanieri 2019)  

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - 25.06.2019 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
3. Správa o použití finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2014 pre účel rekonštrukcie zimného štadióna 
4. Správa o výsledkoch kontrol 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2019 
6. Finančná analýza dopadu zavedenia bezplatnej MHD pre jednotlivé vekové skupiny počínajúc rokom 2015
7. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2018
8. Koncepcia rozvoja Mestskej polície Žilina (2019 – 2022)
9. Návrh na voľbu podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
10. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)
11. Personálna zmena v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o.
12. Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta – mat. č. 94/2019
13. Vymenovanie riaditeľa Mestského divadla Žilina – mat. č. 95/2019
14. Územný plán zóny Žilina – Bulvár – mat. č. 96/2019
15. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina – Bulvár
16. Návrh na vyhlásenie architektonickej súťaže revitalizácia vnútrobloku Solinky – Centrum
17. Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
18. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru zo ŠFRB
19. Schválenie investičného zámeru komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. Predmestská súp. č. 1610, 010 01 Žilina a jeho financovanie prostredníctvom podpory zo štátneho fondu rozvoja bývania
20. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
21. Návrh na schválenie žiadosti o mimoriadnu dotáciu
22. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 – Informatívna správa
23. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019
24. Daň za psa
25. Prenájom časti pozemku pri zimnom štadióne v Žiline spoločnosti ZSE za účelom vybudovania nabíjacej stanice
26. Vstup mesta do Smart cities klubu
27. Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2018
28. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien
29. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení neskorších zmien
30. Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytované mestom Žilina
31. Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Bajzova 9, Žilina
32. Návrh na schválenie delegovaného zástupcu zriaďovateľa do rady školy
33. Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
34. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 74/2015 a návrh uznesenia na poskytovanie výkonov navzájom medzi rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina
35. Návrh na obmedzenie používania jednorazových plastových výrobkov na podujatiach organizovaných mestom Žilina
36. Návrh zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline
37. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline (zmena)
38. Nakladanie s majetkom (zrušenie uznesenia)
39. Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina
40. Interpelácie
41. Všeobecná rozprava
42. Záver
37 zdieľaní

Dopravný servis
Teplička nad Váhom
Dopravná nehoda
06:10
Strečno
Práca na ceste
05:42
Strečno
Práca na ceste
02:29
Strečno
Zver pri ceste
01:53
Strečno
Kolóna
23:00
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia