Dnes najčítanejšie
V stredu pribudlo takmer 800 prípadov koronavírusu, na Orave evidujú 127 ďalších osôb

08 január 2015 - 16:55

Čo robiť v prípade nelegálneho vyhadzovania stavebného odpadu?

Viacerí z vás sa nám sťažujú na situácie, kedy najmä podvečer prichádzajú automobily ku kontajnerom pod obydliami a vysypávajú do nich stavebný odpad. Na riešenie takejto situácie sme sa opýtali primátora Igora Chomu, ktorý nás usmernil na Všeobecné záväzné nariadenie mesta Žilina z roku 2013. 

VZN 6/2013
Článok 11

Drobné stavebné odpady

  Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby (pri 4 členoch domácnosti sú to 4 m3) napr. v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

  Odpad uvedený v odseku 1 môžu občania – fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta, odovzdať bezplatne na zberný dvor v Žiline - ul. Jánošíkova. Odovzdať odpad môže občan iba osobne na základe predloženia občianskeho preukazu v množstve uvedenom v ods. 1., o čom oprávnená organizácia urobí záznam. Objem nad 4 m3 je spoplatnený podľa platného cenníka oprávnenej organizácie. Náklady na dopravu odpadu si pôvodca odpadu hradí sám.

  Je zakázané ukladať drobné stavebné odpady do nádob určených na komunálny alebo triedený odpad a k uvedeným nádobám. Držiteľ drobných stavebných odpadov je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s jeho nakladaním.

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia podľa čl. 17 vykonáva mestská polícia a to blokovou pokutou na mieste a v prípade, že by pokuta nebola uhradená, malo by sa to riešiť v priestupkovom konaní na Mestskom úrade v Žiline.

Ak sa teda dostanete do situácie, že uvidíte nepovolané osoby vysypávať stavebný odpad do kontajnerov pre občanov, slušne ho upozornite. Ak sa situáciu nepodarí ani takto vyriešiť, kontaktujte mestskú políciu.
0 zdieľaní

Dopravný servis
Estakáda
Jama na ceste
19:29
Hálkova
Práca na ceste
19:28
Hričovská
Jama na ceste
19:23
Nemocničná
Iné nebezpečenstvo
19:09
Strečno
Jama na ceste
18:45
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia