Dnes najčítanejšie
Autá stojace v rozsiahlej kolóne v smere na Terchovú vytvorili žiarivú svetelnú reťaz

08 január 2015 - 16:55

Čo robiť v prípade nelegálneho vyhadzovania stavebného odpadu?

Viacerí z vás sa nám sťažujú na situácie, kedy najmä podvečer prichádzajú automobily ku kontajnerom pod obydliami a vysypávajú do nich stavebný odpad. Na riešenie takejto situácie sme sa opýtali primátora Igora Chomu, ktorý nás usmernil na Všeobecné záväzné nariadenie mesta Žilina z roku 2013. 

VZN 6/2013
Článok 11

Drobné stavebné odpady

  Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby (pri 4 členoch domácnosti sú to 4 m3) napr. v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

  Odpad uvedený v odseku 1 môžu občania – fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta, odovzdať bezplatne na zberný dvor v Žiline - ul. Jánošíkova. Odovzdať odpad môže občan iba osobne na základe predloženia občianskeho preukazu v množstve uvedenom v ods. 1., o čom oprávnená organizácia urobí záznam. Objem nad 4 m3 je spoplatnený podľa platného cenníka oprávnenej organizácie. Náklady na dopravu odpadu si pôvodca odpadu hradí sám.

  Je zakázané ukladať drobné stavebné odpady do nádob určených na komunálny alebo triedený odpad a k uvedeným nádobám. Držiteľ drobných stavebných odpadov je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s jeho nakladaním.

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia podľa čl. 17 vykonáva mestská polícia a to blokovou pokutou na mieste a v prípade, že by pokuta nebola uhradená, malo by sa to riešiť v priestupkovom konaní na Mestskom úrade v Žiline.

Ak sa teda dostanete do situácie, že uvidíte nepovolané osoby vysypávať stavebný odpad do kontajnerov pre občanov, slušne ho upozornite. Ak sa situáciu nepodarí ani takto vyriešiť, kontaktujte mestskú políciu.


Dopravný servis
Košická
Kolóna
19:59
Horný Hričov
Prekážka na ceste
19:56
Strečno
Kolóna
19:55
Oškerda
Práca na ceste
19:44
Košická
Kolóna
19:40
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina