Dnes najčítanejšie
Od pondelka 9. augusta začína rekonštrukcia cesty prvej triedy v Kraľovanoch, potrvá do októbra

08 apríl 2019 - 12:30

Správa o výsledkoch kontrol v mestskom CVC Žilina odhalila ďalšie nedostatky, popisuje 18 zistení

O týždeň sa zídu mestskí poslanci na ďalšie tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, jedným z bodov programu bude vzatie na vedomie správy o výsledkoch kontrol, ktorú predkladá hlavná kontrolórka mesta Žilina Vlasta Grajciarová. Od predloženia poslednej správy boli ukončené ďalšie tri kontroly, dokument popisuje ich výsledky a kontrolné zistenia.

Okrem šetrenia na Mestskom úrade bolo predmetom kontroly aj mestské Centrum voľného času Žilina, ktoré sídli na Kuzmányho ulici. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami centra za rok 2017 začala na základe požiadavky kriminálnej polície, mestskí kontrolóri vo výsledku identifikovali 18 kontrolných zistení, poskytli 4 odporúčania a navrhli 1 opatrenie. 

Jeden z prípadov sa týkal aj faktúry na celkovú sumu 2 700 eur, ktorej predmetom bolo ubytovanie 25 osôb počas kondičného sústredenia. Podľa vyhodnotenia kontrolórky, ktorá náklady na ubytovanie a stravovanie preverila aj telefonicky, sa jednotková cena 54 eur za deň ubytovania a stravy na osobu výrazne líši od bežne ponúkaných cien. Centrum voľného času však reagovalo tým, že pre potreby krúžku bola prenajatá celá budova.

„Cena bola s majiteľkou prevádzky v škole v prírode dohodnutá na základe požiadaviek krúžku karate, nie je možné ju preto porovnávať s verejnými jednotkovými cenami za ubytovanie. Na základe požiadaviek bolo dohodnuté, že krúžku karate bude prenajatá celá budova školy v prírode, vrátane súvisiaceho vonkajšieho priestoru a náradia (ihriská, prekážky), zasadacej miestnosti a jedálne na vykonávanie športových aktivít krúžku karate a zaistenia pitného režimu počas celej doby konania kondičného sústredenia. Nešlo teda o zabezpečenie ubytovania a stravovania v jednotkách, ale o poskytnutie celého objektu pre potreby členov krúžku,“ uvádza stanovisko zástupcu CVC Žilina správa o výsledkoch kontrol.

Kontrolóri však napriek tomu zodpovedným osobám vyčítajú, že prenajali nadmerné množstvo kapacít bez skúmania ďalších, cenovo výhodnejších možností pre konanie: 

„Oprávnená osoba v reakcii na vyjadrenie povinnej osoby uvádza, že požiadavky na predmetné akcie treba zamerať na minimalizovanie nákladov, čo povinná osoba pri svojej požiadavke na pobyt zjavne nevykonala. Povinná osoba objednala pre 25 osôb v predmetnom zariadení celú budovu, ktorá ma podľa internetových zdrojov počet lôžok 63+8, počet izieb 15, jedáleň pre 70 osôb, kongresovú halu pre 60 osôb, neskúmala ďalšie možnosti, v ktorých by sa mohol pobyt konať, o čom svedčí aj skutočnosť, že súčasťou predloženej dokumentácie z verejného obstarávania nebola predložená ani jedna cenová ponuka.“ 

Na základe tohto skonštatovali kontrolóri fakt, že CVC Žilina uhradilo naviac sumu 1 800 eur. Závery zrhnuli v kontrolnom zistení číslo 15: 

„Tým, že povinná osoba neminimalizovala náklady na kondičné sústredenie a zaplatila za ubytovanie, stravu a pitný režim pre 25 osôb v čase od 18.8.2017 do 20.8.2017 celkom 2 700,00 € s DPH, čo predstavuje 54,00 € na osobu a deň, pričom ceny v predmetnom zariadení sa pohybovali v danom období maximálne vo výške 18,00 € na osobu a deň (strava, ubytovanie, pitný režim), čo je oproti fakturovanej sume o 36,00 € menej na osobu a deň a celkovej fakturovanej sume pre 25 osôb menej o 1 800,00 €, konala v rozpore s § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v nadväznosti na § 31 ods. 1) písm. j) citovaného zákona v tom, že nehospodárne nakladala s verejnými prostriedkami v celkovej výške 1800,00 €,“ uzatvára konkrétne kontrolné zistenie správa.


Dopravný servis
Strečno
Kolóna
06:07
Strečno
Kolóna
05:59
Varín
Iné nebezpečenstvo
05:55
Strečno
Jama na ceste
05:54
Mostná
Práca na ceste
05:15
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia