Dnes najčítanejšie
Na železničnom priecestí v Martine došlo k tragickej nehode, prechádzajúci vlak zachytil malé dieťa

16 január 2019 - 10:15

Obec Rosina vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy s materskou školou

Starosta obce Rosina

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta 

riaditeľa 

Základnej školy s materskou školou Rosina č. 624, 013 22 Rosina. 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky: 

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti, 
 • vykonanie prvej atestácie (alebo absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa predpisov platných do 31.10.2009), 
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany),
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní, doklad o maturitnej skúške zo štátneho jazyka alebo doklad o štátnej jazykovej skúške zo štátneho jazyka, doklad o I. atestácii, 
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a v ostatných dokladoch.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní 

Prihlášku do výberového konania doručte do 31.01.2019 do 10,00 hod. poštou na adresu Obec Rosina 167, 013 22 Rosina alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Rosine. Obálku označte heslom „VK – NEOTVÁRAŤ“. 

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované  predpoklady, rada školy.

Ďalšie informácie: Obec Rosina 167, 013 22 Rosina, tel. 041/59 832 78.

Ing. Jozef Machyna
starosta
104 zdieľaní
Zdroj: PP Obec Rosina

Dopravný servis
Strečno
Práca na ceste
02:29
Strečno
Zver pri ceste
01:53
Strečno
Kolóna
23:00
Strečno
Kolóna
22:55
Strečno
Práca na ceste
22:14
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia