Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Odborári plánujú blokovať Košickú v Žiline, chcú poukázať na životnú úroveň obyvateľov Slovenska
COVID-19 vývoj situácie v kraji

04 november 2018 - 10:00

ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Ján Púček

Foto: ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Ján Púček
Foto: Ján Púček

Vek: 64 rokov
Rodinný stav: ženatý
Počet detí: 5 dospelých detí
Zamestnanie: poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline

1. Predstavte nám Vašu základnú víziu smerovania Žiliny pre najbližšie 4 roky. Aké sú najpodstatnejšie piliere Vášho volebného programu a aké zmeny chcete občanom Žiliny ponúknuť? 

1. Efektívnosť 

- Do 100 dní zariadim vykonanie auditu zamestnanosti na Mestskom úrade a v mestských podnikoch. Aplikované systémové zmeny budú zosúladením výsledkov auditu a požiadaviek občanov.
- Budem presadzovať, aby mesto Žilina (ďalej len „Mesto“) začalo so zodpovednou a pravidelnou údržbou zelene, parkov, detských ihrísk, chodníkov a iných nehnuteľností vo vlastníctve Mesta. Tieto práce budú vykonávané zamestnancami podniku Mesta s vlastnými technickými prostriedkami.
- Som zástancom rovného postavenia občanov a uplatňovania rovnakého metra na všetkých občanov Mesta. Pokiaľ všetci občania Žiliny majú rovnakú daňovú povinnosť, Mesto im musí poskytnúť rovnakú aspoň základnú občiansku vybavenosť. Vo viacerých mestských častiach absentuje dokončenie kanalizácie, prípojok mestskej vody, plynu, chodníkov a pod.
- Mojou prioritou budú pravidelné stretnutia s občanmi najmenej 4 krát do roka v zasadacej miestnosti MsÚ, prípadne v jednotlivých obvodoch podľa potreby. Každú požiadavku, alebo pripomienku občanov budem riešiť individuálne s jednotlivými odbormi MsÚ, ale aj s poslancami MZ a odpovedať písomne občanovi najneskôr do 30 dní.
- Celé 4 roky budem mať na mysli zlepšovanie podmienok života občanov Mesta. Za tým účelom budem organizovať elektronické „referendá“ k zásadným problémom občanov.
- Dôsledne budem dbať na čestnosť a poctivosť moju, ako aj všetkých zamestnancov Mestského úradu. Mojím prvoradým záujmom bude dosiahnutie spokojnosti všetkých občanov Mesta s mojou prácou a prácou zamestnancov úradu.
- Nebudem trpieť neochotu, arogantnosť a povýšenectvo zamestnancov Mesta, ktorí budú musieť byť zo všetkých síl nápomocní každému občanovi vybavujúcemu si svoje záležitosti na MsÚ.

2. Ekonomika 

- Do 100 dní zariadim vykonanie ekonomického auditu Mesta, prehodnotím s odborníkmi všetky zmluvy Mesta a podľa ich výsledkov podám návrhy na riešenie Mestskému zastupiteľstvu. Je absurdné aby sa z daní našich občanov plnili vrecká podnikavcov, ktorí si neplnia svoje záväzky, alebo sa im v minulosti podarilo uzatvoriť pre nich jednostranne výhodné zmluvy.
- Postupným vylučovaním objednávania služieb u subdodávateľov, ktoré si bude môcť zabezpečiť Mesto samo, sa vytvorí priestor pre nákup technického zariadenia pre výkon týchto služieb a následné oddlžovanie mesta. Písomná hmotná zodpovednosť zamestnancov bude podmienkou.
- Heslo „Žilina draho kupuje a lacno predáva.“ sa musí stať minulosťou! Komisie mestského zastupiteľstva sú poradným a kontrolným orgánom, musia bez vyzvania v zápisnici zo zasadnutia zdôvodniť svoje odporúčania a to aj jej jednotliví odborníci. Ich odporúčania sú často neznáme, podozrivé alebo bez zdôvodnenia.
- Budem presadzovať možnosť vysporiadania pohľadávok dlžníkov - obyvateľov Mesta prostredníctvom ponúknutia brigád v mestskom záujme. Z nevymožiteľných pohľadávok musí mesto aj tak zaplatiť trovy exekútora a táto strata bude uvedeným krokom minimalizovaná.
- Vynaložím maximálne úsilie na to, aby sa Mesto pričinilo o urovnanie vlastníckych vzťahov v záhradkových osadách v územnom obvode Mesta, v ktorých je Mesto vlastníkom pôdy.

3. Doprava a parkovanie  

- V oblasti dopravy budem vehementne presadzovať riešenie dopravy a parkovania v Meste a na sídliskách za pomoci odborníkov z Výskumného Ústavu dopravného a Žilinskej Univerzity.
- Mojou víziou je postupné zavádzanie záchytných parkovísk a využitie najefektívnejšieho parkovacieho systému „chytrého parkovania“ („smart“ parkovanie) v miestach hustej zástavby. Musíme realizovať vytváranie parkovacích plôch na sídliskách Mesta, pokiaľ nedosiahneme aspoň stav jedného parkovacieho miesta na jednu bytovú jednotku, aby bola možná i jeho rezervácia. Súčasný stav je alarmujúci, v prípade nešťastia má problém s prejazdom vozidlo rýchlej zdravotnej pomoci a prechod niektorými prístupovými cestami pre špeciálne vozidlá hasičského zboru je prakticky nemožný.
- Prehodnotím riešenie parkovacích vstupov v centre mesta s ohľadom na špecifické časové požiadavky vstupu (napr. pri zásobovaní), ktoré nevyhovujú plošne všetkým prevádzkam a prevádzkovateľom.
- Pripravím pre občanov systém umožňujúci platenie platobnou kartou, ktorou budú môcť platiť parkovné, či vstupné na podujatia organizované Mestom. 
- Zariadim opätovné prepracovanie projektu cyklotrás, ktoré pôsobia miestami ako nedokončené, či vedúce nikam.

4. Zdravie a šport

- Poverím komisiu, ktorá každoročne na kultúrnom podujatí mesta vylosuje a odmení navrhnutých občanov Mesta, ktorí sa najviac v príslušnom kalendárnom roku zasadili o skrášľovanie verejného priestranstva výsadbou a údržbou ozdobnej zelene, či detských ihrísk počas svojho voľného času. Aj vďaka desiatkam týchto nedocenených ľudí sa všetci cítime komfortnejšie a príjemnejšie, čo pozitívne vplýva i na náš zdravotný stav.
- Budem presadzovať zavedenie poskytovania zľavy na parkovnom, či vstupnom na kultúrne podujatia usporiadané Mestom pre osoby s trvalým pobytom v meste Žilina vlastniace preukaz ŤZP osoby a darcov krvi s trvalým pobytom v Žiline s minimálne bronzovou plaketou.
- Považujem za nutné podstatne skvalitniť služby pre odkázané osoby na opateru a realizovať vypracovaný návrh riešenia nedostatočných kapacít lôžok pre týchto občanov.
- Budem navrhovať ,podporovať a presadzovať zľavy pre školy v pôsobnosti Mesta na plaváreň, korčuľovanie a aktivity športového zamerania.
- Aj napriek tomu, že na šport Mesto vynakladá takmer desaťnásobok čiastky z roku 2011, výsledkom je havarijný stav zanedbaných zostávajúcich športovísk a minimálne uplatnenie žiakov mestských športových škôl v mestských športových kluboch. Mojím riešením je prenajímať športové plochy finančne podporovaným mestským športovým klubom, ktoré o danú možnosť prejavia záujem a súčasne sa zaviažu prijímať absolventov športových škôl v meste a tréningových krúžkov.

5. Kultúra

- Navrhnem rozšírenie celomestských akcií aj do mestských častí pri organizovaní podujatí ako napr. deň matiek, hasičské súťaže, folklórne podujatia, vystúpenia detí pre seniorov, či obnovenie dňa úcty k starším.
- Budem presadzovať vybudovanie turistických okruhov so značením na chodníkoch v centre Mesta, vedúcich ku výnimočným a zaujímavým miestam, kde budú osadené príslušné viacjazyčné tabule. Ich súčasťou musí byť aj pútač na aktuálne a plánované kultúrne podujatia, atrakcie a „klenoty“ v Žiline a jej blízkom okolí. Návštevník tápa na potulkách našim mestom, ktoré nevyužíva dostatočne svoj potenciál.
- „Žilina žilincom“ - Prioritne oslovovať žilinské spolky, súbory, skupiny, združenia, remeselníkov a predajcov na spoluúčasť, jarmočný predaj, či spoluorganizáciu vybraných podujatí Mesta.

6. Výstavba a architektúra

- Presadiť zmenu územného plánu, ktorý bude rešpektovať výstavbu nájomných bytov z prostriedkov ŠFRB, prípadne aj cestou súkromných investorov so zameraním sa na vyhľadávanie nových lokalít a ukončenie neustáleho pokračovania zástavby na sídliskách a v centre mesta.
- Sociálne a bezbariérové byty sa musia stať finančne dostupnými aj pre sociálne slabšie rodiny. Tento aspekt bude zakomponovaný pri všetkých projektoch výstavby.
- Zasadím sa o udržiavanie architektúry pri stavebných a rekonštrukčných projektoch konzultovanými s odborom mestského architekta, ktorý má súčasne slúžiť občanom, či investorom pri vyhľadávaní kompromisu medzi ich predstavami, koncepciou architektúry a špecifík lokality.

7. Bezpečnosť

- Mestská polícia bude využívaná prednostne (na 80%) na riešenie bezpečnosti občanov a čistotu Mesta a jeho častí. Okrajovo sa budú venovať zakladaniu papúč, či riešeniu dopravy na súkromných parkoviskách. Príslušníci mestskej polície musia mať povinnosť nahlasovať nebezpečné poškodenia chodníkov a ciest v meste.

Je jednoduché v programe sľubovať, predkladať rôzne vízie a štúdie, ktoré sa nakoniec nesplnia, tak ako to politici zvyknú. Predkladám stručný program, s jasnými cieľmi a víziami a s pomocou všetkých občanov Žiliny môžeme dosiahnuť rozvoj nášho mesta k spokojnosti všetkých. Budem sa usilovať o spájanie ľudí a nie o ich rozdeľovanie. 

2. Pri otázke vízií je nutné pozrieť sa aj na financovanie prísľubov, ktoré ponúkate voličom. Má Žilina dostatok zdrojov pre realizáciou vašich nápadov? Z akých zdrojov by ste chceli pokryť ich realizáciu?

Žilina je v dobrej finančnej kondícii. Som presvedčený, že ak začneme realizovať vyššie uvedený program, získame prostriedky aj z prevádzky vlastného podniku, ktorý bude zamestnávať remeselníkov v takom množstve, aby sme si vo vlastnej réžii zabezpečili čistotu mesta a údržbu nehnuteľností v jeho vlastníctve. Zrušením subdodávok na tieto práce získame nemalé finančné prostriedky aj na realizáciu mojich zámerov a zanikne aj podozrievanie z klientelizmu a kšeftov.

Budeme sa intenzívne uchádzať o rôzne granty a výzvy v rámci čerpania prostriedkov z fondov EÚ.

3. Aká je Vaša politická orientácia a s koho podporou kandidujete? Predstavte najvýraznejších odborníkov vo Vašom tíme na vybrané problémy. 

Nie som členom žiadnej politickej strany. Aj keď kandidujem ako nominant strany Kotleba – ĽSNS, nie som na tejto strane závislý, ani ničím zaviazaný a to na základe našej vzájomnej dohody. Som konzervatívny a pragmatický. Ctím si tradície a rokmi overené postupy vo všetkých oblastiach života.

Nevytváral som žiadny odborný tím, aby som v prípade zvolenia nebol nikomu zaviazaný ani len za rady, ktoré by som dostal od týchto odborníkov. V prípade zvolenia obrátim sa na odborníkov zo Žilinskej univerzity a Výskumného ústavu dopravného, ale aj odborníkov z iných oblastí a verím, že do 100 dní budem mať vytvorený kvalifikovaný odborný tím a to aj na jednotlivých odboroch Mestského úradu.  

4. Objasnite, z čoho pozostáva Vaša kampaň, koľko bude stáť a z akých prostriedkov je financovaná? 

Moja kampaň pozostáva približne zo sumy 2.200,- EUR. Z tejto sumy na predvolebnú kampaň prispela strana Kotleba ĽSNS sumou 1.200,- EUR a môj príspevok bude približne 1.000,- EUR.

Ako si všetci občania mohli všimnúť nemám dodnes žiadny billboard a to z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov. Nemám žiadnych sponzorov a nikomu nič nedlhujem v súvislosti s voľbami. Nikomu nie som zaviazaný ani sa zaväzovať nebudem. 

5. Ako sa pozeráte na prácu primátora a mestského zastupiteľstva v Žiline v končiacom volebnom období? 

Odchádzajúci primátor nepochybne urobil veľa pozitívneho, najmä v oblasti oddlženia mesta, čo uznávajú všetci kandidáti na primátora. Mestské zastupiteľstvo bolo najhoršie za môjho 12-ročného pôsobenia, pretože príliš často si poslanci vytvárali záujmové skupiny a snažili sa presadiť pre tieto skupiny výhody. Napriek mojim námietkam sa lacno predávali nehnuteľnosti za ceny nevýhodné pre mesto. Za týmito predajmi boli lobingové skupiny, ktoré krúžili okolo poslancov.

6. Čo v meste podľa vás funguje dobre a v prípade zvolenia by ste v tom pokračovali?

Podľa môjho názoru dobre funguje MHD a to je aj názor občanov. Samozrejme je stále čo vylepšovať a o to sa budem zo všetkých síl snažiť.

7. Čo sa dá v Žiline zmeniť aj bez nutnosti nákladných investícií a v krátkom časovom horizonte?

Je toho veľmi veľa. Ale v prvom rade obsadiť vedúce funkcie Mestského úradu skutočnými odborníkmi. Zracionalizovať chod Mestského úradu, vrátane personálneho obsadenia je nevyhnutnosťou. Podstatným spôsobom zmeniť fungovanie Mestskej polície, aby ich prvoradou úlohou bolo zabezpečiť ochranu životov, zdravia a majetku občanov, namiesto zakladania „papúč“.

Mojim cieľom je mať v už existujúcich mestských podnikoch so 100% účasťou mesta remeselníkov, ale aj pomocných robotníkov, aby sme vo vlastnej réžii vedeli udržiavať chodníky, zeleň, parky, detské ihriská a vedeli vykonávať jednoduchšie úkony na údržbe mestských komunikácií. Tým začneme vytvárať zisk a mesto nebude žiť len z daní daňových poplatníkov.

8. Ktoré tri problémy najviac trápia Žilinčanov? Aké navrhujete ich riešenie?

Prvoradým problémom je doprava a parkovanie. Samozrejme by som využil potenciál ŽÚ a VÚD na vypracovanie štúdie realizovateľnosti zmien v doprave ale aj v parkovacej politike. Po pripomienkovaní občanmi, by som tieto návrhy predložil na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Na realizáciu týchto zmien by som sa uchádzal o výzvy z fondov EÚ. Ak budú občania súhlasiť, pripravíme projekt parkovania na sídliskách tak, aby vlastník bytu vlastniaci vozidlo mal vyhradené 1 parkovacie miesto.

Veľkým problémom je aj odpadové hospodárstvo. Ja by som tento problém riešil v spolupráci s okolitými samosprávami hľadaním vhodnej lokality na vybudovanie spaľovne.

Nemalým problémom je aj nízka úroveň vybavenosti mestských častí, kde okrem chýbajúcej kanalizácie, rozvodov vody a plynu, nie sú ani v mnohých lokalitách vybudované chodníky. Chýbajú detské ihriská, údržba a kosenie zelene je iba sporadické, napriek tomu že občania týchto mestských častí platia dane tak, ako občania v centre mesta a na sídliskách. Aj preto presadzujem, aby občania za rovnaké dane dostali od mesta rovnaké služby. Musí pre všetkých bez rozdielu platiť zásada: „Rovnaké práva a rovnaké povinnosti“

9. S komunálnou politikou už máte skúsenosti, čo sa vám podarilo pre Žilinčanov presadiť?

Žilinčanmi sú aj všetci obyvatelia mestských častí. Ja som bol volený občanmi volebného obvodu číslo 8 a im som bol za moje pôsobenie aj zodpovedný. Preto som hájil a presadzoval predovšetkým oprávnené požiadavky občanov tohto obvodu. V spolupráci s poslancami volebného obvodu 8, za podpory primátorov a poslancov za 3 volebné obdobia sa nám podarilo napríklad kompletne zrekonštruovať kultúrny dom a kaplnku vo Vraní.

Rozšírili sme cintoríny v Brodne, v Zádubní a vo Vraní. Na týchto cintorínoch boli vybudované chodníky a prípojky vody. Bolo zrealizované oplotenie cintorínov v Budatíne, Brodne a vo Vraní. Chodníky boli vybudované aj na cintoríne v Považskom Chlmci. Vo Vraní boli vybudované oporné múry proti zosuvu cesty cez Vranie. Vo všetkých obciach obvodu sú vybudované nové bezdrôtové miestne rozhlasy a bola vykonaná rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Bola vybudovaná 1.etapa kanalizácie v Považskom Chlmci a mestské zastupiteľstvo odhlasovalo už 2. etapu výstavby kanalizácie. V mestskej časti Vranie boli zrekonštruované všetky ulice a čiastočne rekonštrukcie boli vykonané v Považskom Chlmci, v Brodne, v Zádubní, Zástraní a v Budatíne.

V Zástraní bola realizovaná čiastočná rekonštrukcia kultúrneho domu. Významnou investíciou je výstavba novej lávky spájajúcej Brodno s Vraním, ktorá začala 26.10.2018. Okrem týchto akcií, bolo vykonané nepreberné množstvo drobnejších opráv majetku mesta, či realizácia rôznych požiadaviek občanov na lepšie životné prostredie, športové a kultúrne aktivity.

10. Prečo by mali voliči dať svoj hlas práve vám a čo ponúkate oproti Vašim protikandidátom?

Občanov by mohla osloviť moja práca poslanca za 3 volebné obdobia. Mám nevýhodu, že som neriešil požiadavky sídlisk kde je najväčší počet voličov. Ale vždy som hlasoval za každý rozumný návrh v týchto lokalitách, ktoré spadajú do iných obvodov.

Ak si voliči prečítajú výsledky môjho pôsobenia, verím, že nebudú pochybovať, že s rovnakou vervou by som riešil požiadavky každého volebného obvodu.Za mnou nestoja žiadne finančné skupiny, ani lobisti. Nie som nikomu nič dlžný a nemá ma kto vydierať. Nesľubujem nesplniteľné veci a vždy sa budem riadiť návrhmi a pripomienkami občanov. Tak ako každý kandidát, moje riešenia podliehajú schváleniu v mestskom zastupiteľstve a preto nesľubujem finančne náročne investície, ktoré primátor nemôže bez poslancov realizovať.

Samozrejme mojou snahou bude pozvať všetkých poslancov, oboznámiť ich s mojim programom, vypočuť pripomienky, námety a návrhy, vrátane ich programov, a spoločne dosiahnuť takú dohodu, ktorá bude prospešná pre všetkých občanov mesta, ale aj jeho častí.

11. Je podľa vás súčasná výška odmeny poslanca MZ v Žiline primeraná práci?

Áno, je primeraná. Preto ma prekvapuje, že kandidáti na poslancov vkladajú také obrovské finančné prostriedky do svojej kampane. Z odmeny poslanca za 4 roky sa im tieto prostriedky možno ani nevrátia. Nechávam to na názor občanov.

V tomto volebnom období som hlasoval proti zvýšeniu odmeny na úroveň minimálnej mzdy a to bolo bez príplatkov za komisie, telefón, účasť na zasadnutiach výborov. Keď to väčšina zastupiteľstva prehlasovala, tak som asi 4 krát podal návrh na zrušenie uznesenia o zvýšení odmien, čo poslanci vždy zamietli. Poriadok v tom urobil až zákon NRSR.

12. Aké budú Vaše prvé kroky po zvolení na Radnicu?

Mojim prvým krokom by bolo stretnutie s novozvolenými poslancami, aby sme si vysvetlili stanoviská k volebným programom, s ktorými išli do volieb. Musíme sa dohodnúť, ak chceme Žilinu posunúť dopredu, ktoré veci bez ohľadu na predkladateľa, sme schopní podporiť a realizovať a to na rozdiel od minulosti aj s určením termínov. Nie je možné, aby poslanci išli proti primátorovi a primátor proti poslancom.

Druhým krokom v krátkej dobe by bolo zracionalizovanie chodu Mestského úradu, vrátane jeho personálneho obsadenia. Na vedúce pozície na Mestskom úrade budú vypísané výberové konania. Zaväzujem sa presadiť u všetkých zamestnancov Mestského úradu taký prístup k občanom v jednaní s nimi, ktorí zamedzí neochote a arogancii voči občanom.

U poslancov budem presadzovať, aby vybrané podniky so 100% účasťou mesta, vykonávali nenáročné opravy a úpravy majetku mesta tak, aby sme v krátkom čase mohli skoncovať s objednávaním týchto prác v subdodávkach.


Dopravný servis
Strečno
Prekážka na ceste
22:30
Košická
Policajná hliadka
22:07
Košická
Policajná hliadka
21:41
Rudinka
Zver pri ceste
21:38
Strečno
Iné nebezpečenstvo
20:39
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia