DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o.

DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o.
Detektívna Informačná Služba, s.r.o. , Žilina
041 / 763 12 08
0917 960 218
http://www.dis.sk/

Strážna služba, ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, ochrana prepravy majetku, vypracovanie plánu ochrany. Činnosť obchodných detektívov, pátracie služby po osobách a veciach.

Strážna služba

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvislé zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom (klasická strážna služba alebo skryté pozorovanie)
 • ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach (klasická strážna služba alebo skryté pozorovanie)
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste (strážna služba v objektoch a závodoch)
 • ochrana majetku pri preprave (doprovod za pomoci ochranky vo vozidle alebo za doprovodu iného vozidla)
 • ochrana prepravy majetku a osoby (doprovod za pomoci ochranky vo vozidle alebo za doprovodu iného vozidla)
 • ochrana osoby (osobných strážcov vo vozidle, na podujatiach, v byte)
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia (športové podujatia, futbal, hokej, predvolebné kampane, koncerty)
 • vypracovanie plánu ochrany (vypracovanie plánu ochrany objektu, buď strážnou službou alebo zabezpečovacími systémami)
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho alebo poplachového systému

Detektívna služba (+421 917 960 218)

 • A prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte diskrétnu linku detektívnej služby:  +421 917 960 218
 • pomoc občanom pri riešení ich problémov rodinných, majetkových, osobných a ich usmernení pri riešení (problémy majetkové, dedenie, rozvod)
 • pátracie služby po osobách a veciach (pátranie po nezvestných osobách, osobách na pohybe, pátranie po maloletých, mladistvých a ich styky)
 • zisťovanie skutočností, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok pred súdom alebo správnym orgánom (zisťovanie nevery, zdravotného stavu v minulosti, ak o to požiada jeden z manželov)
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávok (previerka osôb, dlžníkov či táto osoba má majetok a či svoj majetok nepreviedla na inú osobu)
 • spolupráca s finančnými ústavmi pred uzavretím zmlúv (operatívna previerka solventnosti účastníkov zmlúv a ich úmysel)
 • operatívna pomoc podnikateľom pred uzatvorením zmluvy (previerka osôb, ich majetkové pomery, rodinné pomery, podnikateľské schopnosti a solventnosť)
 • vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo /vyhľadávanie odpočúvacích a iných zariadení / (previerka spoluvlastníkov či nepracujú na dve strany za pomoci technických prostriedkov)
 • získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácií o konaní fyzickej alebo právnickej osoby a ich majetkových pomeroch (osobné údaje o fyzických osobách alebo právnických osobách, ich konanie, ich údaje a schopnosti)
 • činnosť obchodných detektívov (detektív pracuje ako zákazník obchodného domu alebo ako brigádnik, príp. zamestnanec obchodného domu)
Reklama


Upraviť informácie Pridať novú firmu

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.