Interné oddelenie FNsP Žilina nespĺňa hygienické štandardy