Uzávierka na ulici P.O. Hviezdoslava bude trvať až do 3. novembra


Foto: Uzávierka na ulici P.O. Hviezdoslava bude trvať až do 3. novembra

Úplna uzávierka miestnej komunikácie - Ul. P.O. Hviezdoslava v Žiline v zmysle priloženého projektu dočasného dopravného značenia potrvá až do 3.11.2014 do 18.00 hod.

Dĺžka uzávierky:      cca 700m
Dôvod uzávierky:   Zvláštne   užívanie   miestnej   komunikácie   z dôvodu   generálnej opravy parovodu podzemnou technológiou bez kanálovej tepelnej siete vedenej prevažne v priestore súčasného podzemného kanálového parného rozvodu na   miestnej komunikácii -  Ul. P.O.  Hviezdoslava v Žiline.
Termín uzávierky:  Od 24.10.2014 od 12.00 hod. do 3.11.2014 do 18.00 hod.
Obchádzková trasa: Bude vedená po   vyznačenej   obchádzkovej   trase   osadenej   zvislým dopravným značením po priľahlej vnútro areálovej komunikácii v majetku ŽSR. 

„K zmene termínu úplnej uzávierky miestnej komunikácie došlo z toho dôvodu, že pri vykonávaní prác na novom parovode došlo ku križovaniu parovodu a verejného vodovodu v jednej úrovni. Vzhľadom k tomu, že pôvodná projektová dokumentácia nepočítala s takýmto problémom, nakoľko potrubie nebolo uložené podľa dostupných podkladov, ktoré poskytol SEVAK Žilina pri vypracovávaní projektovej dokumentácie. K uvedenému problému sa musel vyjadriť projektant a súčasne je potrebné navrhnúť nové riešenie. Nové riešenie si vyžaduje výrobu časti nového potrubia a úpravu už pôvodne dodaného čo bude trvať minimálne 48 hod.“

foto: ilustračné

Prečítajte si viac: