Žilinské cintoríny sú pripravené na Pamiatku zosnulých, posilní sa aj MHD


Foto: Žilinské cintoríny sú pripravené na Pamiatku zosnulých, posilní sa aj MHD

Všetky cintoríny v správe mesta Žilina sú pripravené na Pamiatku zosnulých štandardne ako každý rok. Dopravný podnik mesta Žiliny posilní spoje na cintoríny a polícia zvýši počet hliadok. Všetky cintoríny budú pre peších návštevníkov otvorené nonstop a občania si tak budú môcť dôstojne uctiť pamiatku svojich blízkych kyticou či zapálením sviečky na hroboch.

Starý cintorín, Nový cintorín a ďalších 14 cintorínov v mestských častiach Žiliny budú až do 7. novembra otvorené pre návštevníkov nonstop. V okolí cintorínov a aj priamo na nich bude vo zvýšenej miere hliadkovať mestská polícia i štátna polícia. Správa cintorínov zabezpečí počas sviatkov nonstop dispečing na telefónnych číslach: 0905 444 447, cez pracovné dni 041/56 23 166 (Nový cintorín) alebo 041/50 02 997 (Starý cintorín). Informácie poskytnú aj pracovníci Referátu údržby pohrebísk Mestského úradu v Žiline na tel. čísle 041/70 63 230 alebo 0903 821 365.

Kosenie cintorínov bolo ukončené už minulý týždeň, aby si mohli pozostalí vyčistiť hroby a pomníky v predstihu. Ostané práce, ako zametanie a čistenie plôch, chodníkov a schodov, zber nečistôt do smetných nádob budú vykonávať pracovníci správy cintorínov od 27. 10. do 5. 11. Na cintoríny, kde sa dováža voda cisternami (Mojšová Lúčka, Strážov a Žilinská Lehota), je zabezpečený dovoz vody do budúceho týždňa.

Počas Sviatku všetkých svätých (1. 11.) a Pamiatky zosnulých (2. 11.) budú premávať mimoriadne autobusové spoje zo železničnej stanice na Starý a Nový cintorín a späť po trase linky č. 31 v hodinových intervaloch. Okrem týchto mimoriadnych spojov bude zabezpečená aj bežná prevádzka linky č. 31.

V dňoch od 31. 10. – 2. 11. 2014 bude automobilová dopravu podľa situácie a potreby na parkovisku na Pietnej ulici pred Novým cintorínom a na Ulici Martina Rázusa pred Starým cintorínom usmerňovať dopravná polícia ako aj mestská polícia. Pri Starom cintoríne na Ulici Martina Rázusa, Na Šefranici a na Ulici Ulica Fedora Rupeldta je povolené bezplatné pozdĺžne státie v režime max. 1 hod.

Mesto Žilina v súčasnosti spravuje 16 cintorínov a od minulého roka intenzívne spracováva elektronickú evidenciu všetkých hrobových miest na pohrebiskách v jednotlivých mestských častiach. Spolu má mesto Žilina v správe 23 tisíc hrobových miest. Keďže podľa platného zákona o pohrebníctve sú všetci nájomcovia hrobových miest povinní mať uzatvorenú nájomnú zmluvu a nahlásiť napr. zmenu trvalého bydliska, mena a pod., je blížiaci sa sviatok príležitosťou prihlásiť sa k svojim hrobovým miestam alebo skontrolovať úhradu poplatku za prenájom hrobového miesta.

Mesto Žilina upozorňuje prenajímateľov, ktorí nemajú uzatvorenú platnú zmluvu o nájme hrobového miesta a nemajú zaplatené nájomné za svoje prenajaté hrobové miesta, aby tak urobili do 31. 12. 2014, inak hrozí zrušenie hrobového miesta a jeho pridelenie ďalším záujemcom. Z toho dôvodu budú v sobotu 1. novembra a v nedeľu 2. novembra od 8.00 hod. do 15.00 hod. otvorené kancelárie správy cintorínov na Novom cintoríne a na Starom cintoríne za účelom uzatvárania zmlúv o nájme hrobových miest. Na oboch cintorínoch budú k dispozícii sociálne miestností (WC) v Domoch smútku.

Prečítajte si viac: