Mestské zastupiteľstvo dnes mimoriadne zasadne, prerokuje urovnanie s MIÚ vo výške 592-tisíc eur


Foto: Mestské zastupiteľstvo dnes mimoriadne zasadne, prerokuje urovnanie s MIÚ vo výške 592-tisíc eur

Primátor Igor Choma zvolal na dnešný deň, 10. august 2017, mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, na ktorom predloží návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Mestský investorský útvar, s.r.o. (MIÚ).

Po tom, ako sa mestu Žilina podarilo na prelome rokov zažehnať hrozbu dvoch výrazných súdných sporov, a s nimi súvisiacich prípadných nákladov, zostali na meste súdne spory o rádovo nižšie sumy. Jedným z nich je aj spor so spoločnosťou MIÚ.

Najskôr v decembri minulého roka schválila Národná rada Slovenskej republiky definitívny prevod obytného súboru v Krasňanoch pri Žiline do majetku MH Invest II, teda spoločnosti patriacej pod Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Týmto krokom sa mesto zbavilo prípadného problému so splatením návratnej finančnej výpomoci vo výške 11,73 milióna eur.

Druhým veľkým miľníkom bolo januárové rozhodnutie Krajského súdu v Žiline v prípade súdneho sporu so spoločnosťou HB Reavis, týkajúceho sa výstavby budovy Auparku na Štúrovom námestí. HB REAVIS Group zažalovala mesto Žilina a žiadala náhradu škody vo výške 17 560 914,55 eur. V tomto prípade dali mestu za pravdu postupne Okresný aj Krajský súd, čím sa Žilina zbavila aj druhého sporu, ktorý by v prípade prehry mohol znamenať existenčné problémy.

Pre úroky z omeškania narástol spor na viac ako milión eur

Predmetom dnešného mimoriadneho zastupiteľstva bude spor s Mestským investorským útvarom, ktorého potenciálna výška nákladov by v prípade prehry narástla na viac ako milión eur, pričom väčšinu tvoria úroky z omeškania. Korene celého problému pritom siahajú až do čias primátorovania Jána Slotu, v žalobe si Mestský investorský útvar nárokuje zaplatenie faktúr za poradenskú a investorskú činnosť po tom, ako jej zmluvu v roku 2009 vypovedal vtedajší primátor Ivan Harman.

„Tento problém vznikol už v roku 1996, kedy primátor mesta Ján Slota podpísal mandátnu zmluvu o vykonávaní investorských, inžinierskych a poradenských prác s Mestským investorským útvarom, s.r.o. platnú do roku 2005, ktorá bola vtedy predĺžená do roku 2015. Primátor mesta Ivan Harman však zmluvu v roku 2009 jednostranne zrušil ako pre mesto nevýhodnú. To vyvolalo kolotoč súdnych pojednávaní,“ uviedol pred viac ako rokom hovorca mesta Pavol Čorba.

List s výpoveďou mandátnej zmluvy v celom rozsahu zaslalo mesto, zastúpené primátorom Ivanom Harmanom, dňa 16.03.2009. Zároveň upozornilo MIÚ na to, že ako mandatár je povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Spoločnosť však výpoveď zmluvy považovala za neplatný právny úkon, naďalej mestu zasielala faktúry za investorskú a poradenskú činnosť. Tie mesto odmietlo preplatiť, keďže MIÚ pre mesto podľa jeho argumentácie nevykonávalo žiadnu investorskú a poradenskú činnosť.

Firma, ktorá mesto Žilina v spore zastupuje, odporučila uzatvoriť mimosúdnu dohodu s vyrovnaním vo výške takmer 600-tisíc eur

Uzatvorenie mimosúdnej dohody a následné vyrovnanie schválili poslanci už v júni na riadnom zastupiteľstve, následne však v júli obdržala spoločnosť HADBÁBNA & spol, advokátska kancelária, s.r.o., ktorá zastupuje v spore mesto Žilina, uznesenie Najvyššieho súdu (NS) Slovenskej republiky. V ňom zrušil NS rozhodnutie Krajského súdu v Žiline v časti výroku o povinnosti mesta zaplatiť MIÚ úroky z omeškania. Práve pre toto rozhodnutie budú poslanci opätovne hlasovať o schválení mimosúdneho vyrovnania.

Na základe tohto rozhodnutia sa budú musieť súdy opätovne zaoberať výškou úrokov z omeškania. Najvyšší súd však potvrdil, že MIÚ má nárok na zaplatenie istiny vo výške 99 581,76 eur. V dôvodovej správe uvádza predkladateľ, že „odmietnutie dovolania v časti istiny prakticky znamená, že v rámci ďalších súdnych konaní mesto bude môcť spochybňovať len výšku úrokov z omeškania. Argumentácia mesta vo vzťahu k istine bude značne oslabená, resp. nemožná. Mesto sa plateniu úrokov z omeškania v súdmi určenej výške nevyhne.“

Takisto je neistý výsledok ďalších súdnych sporov o výšku úrokov z omeškania, práve preto radí advokátska kancelária mestu urovnať spor mimosúdnou cestou. „Pokračovanie v súdnych konaniach nemusí priniesť pre mesto lepší výsledok. Okrem navýšenia trov súdnych konaní je tu značné riziko, že mesto nebude v sporoch úspešné, resp. nebude úspešné v takej miere, aby pokračovanie v súdnych sporoch predstavovalo ekonomicky efektívnejší postup oproti navrhovanej dohode o urovnaní,“ uvádza dôvodová správa. Urovnávacia suma by v prípade schválenia predstavovala 592 092,50 €.


Prečítajte si viac: