Pediatrická ortopédia Žilinskej fakultnej nemocnice oslavuje 20 rokov


Foto: Pediatrická ortopédia Žilinskej fakultnej nemocnice oslavuje 20 rokov Foto: FNsP Žilina

Pediatrická ortopédia existuje vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline už dvadsať rokov. Oddelenie je zamerané predovšetkým na operačnú liečbu ortopedicky chorých detí. Za toto obdobie tu lekári uskutočnili viac ako 15 tisíc operačných výkonov.

„Pokiaľ ide o operačnú liečbu deformít chrbtice, začali sme v roku 2004, kedy sme operovali prvé štyri skoliózy. Dnes ich je viac ako 1097,“ uviedol primár pediatrickej ortopédie a vedúci lekár spondylochirurgie Juraj Popluhár. Jednou z hlavných činností oddelenia je včasná diagnostika vrodeného vykĺbenia bedrového kĺbu.

V roku 1992 sme v rámci celého Slovenska zaviedli do praxe metodiku sonografického skríningu tejto vrodenej chyby a boli sme spoluautorom tvorby koncepcie pre túto oblasť. Skríning sa vykonáva v treťom týždni života dieťaťa. Vďaka včasnej diagnostike v našom regióne prakticky vymizli prípady, kde bolo potrebné operovať následky po DDH. Operované prípady sú takmer výlučne prípady detí z iných regiónov,“ doplnil Popluhár.Veľkú skupinu operovaných tvoria i deti s detskou mozgovou obrnou. Odstraňovanie, alebo zmierňovanie ortopedických následkov DMO je veľmi dôležité z hľadiska reedukácie postoja a pohybu.

Medzi priority oddelenia patrí i možnosť hospitalizovať rodiča spolu s dieťaťom, pričom jeho prítomnosť výrazne pomáha zvládnuť pooperačné obdobie dieťaťa. Na oddelení pracuje v súčasnosti sedem lekárov. Súčasťou tímu je 28 pracovníkov.


Rozhovor s primárom pediatrickej ortopédie a vedúcim lekárom spondylochirurgie MUDr. Jurajom Popluhárom, PhD., MBA


Ste zakladateľom Oddelenia pediatrickej ortopédie FNsP Žilina, ktoré má nielen celoslovenskú pôsobnosť, ale je vyhľadávané aj v zahraničí. Prečo vznikla potreba založenia oddelenia pred 20 rokmi?

Keď bola vo FNsP Žilina v roku 1984 založená lôžková časť ortopedického oddelenia, nastúpil do funkcie primára oddelenia MUDr. Panák. Predtým sa v Martine venoval detskej ortopédii, preto chcel, aby sa táto subšpecializácia rozvíjala aj v Žiline. Touto činnosťou poveril mňa. V získavaní skúseností som sa sústredil na zahraničnú školu a predovšetkým na liečbu operačnú. Začali sme operačne liečiť také ochorenia, ktoré sa predtým na Slovensku operačne neliečili, čim stúpal dopyt po našej práci. Vyvrcholilo to založením oddelenia pediatrickej ortopédie vo FNsP Žilina výnosom MZ SR. Stalo sa tak presne pred 20 rokmi – 1.1.1997.

Aké spektrum výkonov oddelenie pokrýva?

Naše oddelenie pokrýva celé spektrum výkonov u detí od narodenia do 18-teho roku života. Napríklad akútny hnisavý zápal bedrového kĺbu u novorodencov je akútny závažný stav. Ak sa včas nepodchytí, musí sa liečiť aj operačne, hoci aj v treťom týždni života dieťaťa. Stretávame sa s rôznymi vrodenými a získanými chybami pohybového aparátu, úrazmi, zlomeninami, deformitami chrbtice, neurogénnymi ochoreniami, či športovým traumatizmom. Čo sa týka spondylochirurgie – odbor zaoberajúci sa operačnou liečbou v oblasti chrbtice, tam  deformity liečime operačne aj v dospelom veku.

20 rokov je v medicíne dlhá doba. Čo priniesla?

Za tie roky nastal vývoj a nielen v otázke názorov na liečbu mnohých ochorení. Niektoré ochorenia, ktoré sa v minulosti neoperovali, sa dnes liečia operačne, napríklad deformity chrbtice. Výrazne sa zlepšila prevencia vývojových chýb a ochorení pohybového aparátu. Pri vrodenej dysplázii bedrového kĺbu sa napríklad RTG skríning zmenil za sonografický. Matka a ich deti sa tak prestali masovo ožarovať RTG žiarením. Naše pracovisko bolo práve pri tom, keď sa nám spolu s hlavným odborníkom pre ortopédiu profesorom Makaiom v roku 1996 podarilo na MZ SR presadiť zrovnoprávnenie ultrazvukovej diagnostiky s röntgenologickou.

S ktorými oddeleniami nemocnice najčastejšie spolupracujete?

V každom medicínskou odbore je spolupráca s inými oddeleniami nevyhnutná. Detská ortopédia má špecifiká voči ortopédii dospelého veku. Detská ortopédia však nevyhnutne potrebuje odbor pediatria. Vo FNsP Žilina sme úzko spätí s pediatrickým oddelením a to nielen preto, že sídlime v jednom pavilóne, ale hlavne preto, že naša spolupráca je odborne nevyhnutná. Dá sa povedať, že fungujeme ako „jedno“ oddelenie. A to je úžasné. Ak máme vykonávať náročné operačné výkony, je nevyhnutné kvalitné oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny. A také máme. No a potom  je nevyhnutná spolupráca s rehabilitačným oddelením. Máme aj vlastnú rehabilitačnú pracovníčku, ktorá cvičí s deťmi po celý deň.

Aké sú plány do budúcnosti.

Plány do budúcnosti? Nepoľaviť v náročnosti hlavne voči sebe. Tak vediem aj kolektív. Personálnu otázku máme vyváženú. Aj čo do počtu, aj vekového spektra v jednotlivých pracovných kategóriách. Materiálne technické vybavenie oddelenia máme na požadovanej úrovni. Keď je potrebné, pribežne sa obnovuje a dopĺňa. V odbornej oblasti pracujeme na zdokonaľovaní diagnostických a liečebných metód, zavádzame nové liečebné postupy, to sa týka hlavne liečby operačnej.

Prečítajte si viac:Zdroj: FNsP Žilina