Vyhliadková veža na Dubni - architektonická súťaž pozná víťaza


Foto: Vyhliadková veža na Dubni - architektonická súťaž pozná víťaza
Galéria: 42 fotiek
Foto: http://sutazduben.sk

Dňa 10.6.2016 vybrala odborná porota na svojom zasadnutí zo 43 návrhov víťazné tri a ďalšie tri bez určenia poradia ocenila. Súťaž si zachovala vysokú úroveň, o čom svedčia aj zaslané súťažné návrhy. Tých bolo celkovo 45, avšak dva návrhy  porota diskvalifikovala z dôvodu nedodržania podmienok autorizácie a neskorého doručenia.

Idea postaviť vyhliadkovú vežu na hrebeni kopca Dubeň nie je nová. Už v roku 1995 mesto Žilina vypísalo architektonickú súťaž, ktorej účelom bolo navrhnúť tam architektonické riešenie ikonickej stavby v tvare dvojkríža. Mala sa nachádzať približne na priesečníku hrebeňa kopca Dubeň a osi Národnej ulice. Tento zámer realizovaný nebol. Aj vďaka tomu je dnes možné opätovne sa venovať tejto téme.

„Som rád, že sme sa vybrali cestou verejnej architektonickej súťaže a že bol o súťaž taký záujem. Verím, že sa nám podarí vežu realizovať v blízkej budúcnosti a tým poskytnúť nový priestor pre oddych a relax obyvateľom mesta Žilina, nakoľko Dubeň má potenciál byť parkovým lesom celomestského významu.“ povedal predseda predstavenstva OOCR Malá Fatra Igor Choma.

Na základe hodnotenia v jednotlivých kritériách a spočítaní bodov bolo určené výsledné poradie:

1. miesto: 1500 € Ing. arch. Ladislav Vikartovský, spolupráca: Ing. arch. Gábor Nagy
2. miesto: 900 € akad. arch. Karol Gregor, Jakub Herza, Bc. Viktória Mravčáková
3. miesto: 600 €  Ing. arch. Tomáš Beneš

“Napriek tomu, že autori umiestnili vežu v dotyku s chodníkom tak, ako väčšina súťažiacich, porota cenila využitie príležitosti vytvorenia parteru v spodnej časti objektu. Objekt je jednoduchý, realizovateľný v požadovanej sume, spĺňa všetky očakávania definované v súťažných podmienkach. Objekt pôsobí stabilne a bezpečne v spodnej časti, smerom hore mení svoj charakter a splýva s okolitím prostredím. V diaľkových pohľadoch pôsobí nenápadne, čím zachováva súčasný obraz krajiny. Materiálová skladba nosnej konštrukcie veže je diskutabilná z hľadiska trvanlivosti. Porota odporúča v ďalšom rozpracovaní zvážiť alternatívu - riešenie s oceľovou nosnou konštrukciou v celej výške veže, so zachovaním dreveného obkladu,” uviedla porota k víťaznému návrhu.

Kompletné bodovanie návrhov
Zloženie poroty:

Ľubomír Závodný (predseda poroty),Júlia Durdyová (podpredseda poroty),Vladimír Kohút, Ingrid Dolníková, Vít Halada, Jozef Oswald, Michal Marcinov.

Poďakovanie patrí aj Petrovi Lényimu a spoločnosti 2021 s.r.o., ktorá spracovala súťažné podmienky a zabezpečovala súťaž organizačne. 

V galérii si môžete pozrieť všetky súťažné návrhy.
Prečítajte si viac:


Zdroj: OOCR Malá Fatra