Prvý ponovembrový rektor Vysokej školy dopravy a spojov sa dožíva životného jubilea 80 rokov


Foto: Prvý ponovembrový rektor Vysokej školy dopravy a spojov sa dožíva životného jubilea 80 rokov

Dňa 23. mája 2016 sa dožíva krásneho jubilea 80 rokov slovenský matematik – profesor Pavol Kluvánek. Patrí medzi vedúce osobnosti nielen v matematickej teórii dopravy, ale i medzi osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj vysokého školstva na Slovensku.  Narodil sa 23. mája 1936 v Bánovciach nad Bebravou a po ukončení gymnázia B. S. Timravy v Lučenci v roku 1953 pokračoval v štúdiu v odbore matematická analýza na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1969 obhájil ako odborný asistent na Vysokej škole dopravy a spojov kandidátsku prácu (CSc.) v odbore technológia dopravy.

Jeho ďalšie pôsobenie na vysokej škole po normalizácii v Československu bolo veľmi zložité. Jedným z dôvodov bola aj nechcená emigrácia jeho brata, matematika svetového významu, prof. Igora Kluvánka, ktorý sa v tom čase nemohol vrátiť zo zahraničného pobytu a začal pôsobiť na Univerzite v Adelaide v Austrálii. Prof. Pavol Kluvánek preto v rokoch 1971 – 1975 pôsobil ako samostatný vedecký pracovník vo Výskumnom ústave dopravy v Žiline a jeho zásluhou vzniklo oddelenie matematických metód.

Ďalšie jeho pôsobenie sa spája znova s VŠDS v Žiline, kde pôsobil až do novembra 1989 na Ústave rozvoja komunikácií. Práve jeho zásluhou tu vznikla Katedra matematických metód. Až po udalostiach v novembri 1989 mohol prof. Pavol Kluvánek naplno rozvinúť svoje schopnosti a s veľkým osobným aj profesijným prínosom sa spolupodieľať na budovaní kvalitného vysokého školstva na Slovensku. Aj napriek úspešnému absolvovaniu habilitačného konania v roku 1971 v odbore matematické metódy v doprave pred Vedeckou radou fakulty PEDaS VŠDS v Žiline, bol vymenovaný za docenta až v roku 1990.

V roku 1992 získava profesúru v odbore organizácia a riadenie komunikačných systémov. Mal skvelé plány a pričinil sa aj o prvotné myšlienky vybudovania univerzitného kempusu na Veľkom Diele v Žiline ako rektor univerzity v rokoch 1990 – 1993. Mal veľkú zásluhu na vzniku Fakulty riadenia (neskôr Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline). Práve vďaka nemu vznikol na tejto fakulte nový študijný odbor matematické inžinierstvo. Môžeme s hrdosťou povedať, že bol vedúcou osobnosťou tzv. Žilinskej školy z matematickej teórie dopravy. Od roku 1995 začal prof. Pavol Kluvánek budovať základy katolíckeho vysokého školstva v Ružomberku.

Jeho veľkou zásluhou vzniká v roku 2000 na základoch Katecheticko-pedagogickej fakulty ŽU nová Katolícka univerzita v Ružomberku. Stáva sa jej prvým rektorom a vytvára prvú a zatiaľ jedinú katolícku univerzitu na území Česka a Slovenska. Napriek tomu sa pri jej zrode stretol s nepochopením i preto, že svoju prácu zakladal na férovosti, priamosti, charaktere a čestnosti. Stálo ho to nemálo námahy a úsilia, pretože jeho snom bolo vybudovať malú, no elitnú katolícku univerzitu.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Pavol Kluvánek mladší