Boj proti nelegálnym billboardom pokračuje, mesto dostalo peňažnú kompenzáciu od spoločnosti ARTON


Foto: Boj proti nelegálnym billboardom pokračuje, mesto dostalo peňažnú kompenzáciu od spoločnosti ARTON Foto: ilustračné
Mesto Žilina pokračuje v deklarovanej snahe bojovať proti vizuálnemu smogu, ktorý vo veľkej miere spôsobuje nelegálne umiesntnená reklama na území mesta. Odhady z minulosti pritom hovorili o 4800 nelegálnych billboardových plochách len na území Žiliny, niektoré sú navyše postavené bez stavebného povolenia alebo súhlasu majiteľa. Podobný prípad nastal s reklamnou spoločnosťou ARTON, s.r.o., ktorá sídli na ulici Komenského 27. V minulosti uzatvorila s mestom Žilina zmluvy o prenájme reklamných plôch, na základe ktorých spoločnosť umiestnila reklamné nosiče na mestské nehnuteľnosti.

Mesto postupne všetky nájomné zmluvy vypovedalo, napriek tomu však reklamná spoločnosť niektoré svoje reklamné zariadenia neodstránila. Mesto s firmou ARTON s.r.o. preto uzatvorilo ešte 10.02.2015 Dohodu o urovnaní č.40/2015, na základe ktorej ARTON s.r.o. uhradil mestu odplatu za užívanie nehnuteľnosti bez právneho dôvodu. Predmetným obdobím bolo pritom časové rozpätie od 01.02.2014 do 31.01.2015.

Mesto uzatvorilo rovnakú dohodu o urovnaní pred niekoľkými dňami

Na dĺžkou rovnaké obdobie jedného roka uzatvorilo mesto Žilina dohodu o urovnaní so spoločnosťou ARTON, s.r.o. aj za uplynulý rok. Podľa zverejnenej zmluvy má mesto Žilina nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré vzniklo predmetnej reklamnej spoločnosti za toto obdobie. Spolu je čiastka vyčíslená na 19 949,81 €. Táto čiastka zodpovedá nájomnému, ktoré by spoločnosť platila za umiestnenie reklamných nosičov na nehnuteľnostiach v prípade, že by boli zmluvy s mestom stále platné.

Z prílohy dokumentu je tiež možné vyčítať, že výška ročného nájmu podľa neplatných zmlúv predstavuje za reklamnú jednotku billboard, ktorá sa v prílohe vyskytuje najčastejšie, predstavuje 497,92 eur. Dohodu o urovnaní podpísal za mesto Žilina primátor Igor Choma a za spoločnosť ARTON, s.r.o. jej konateľ Branislav Hornung.

Radnica vedie správne a súdne konania za účelom odstránenie nelegálnej reklamy


Mesto Žilina má zatiaľ v tejto situácii zviazané ruky, keďže podľa slov hovorcu vedie súdne konanie o odstránenie stavieb s predmetnou spoločnosťou. “Nakoľko voči spoločnosti Arton je vedené súdne konanie o odstránenie stavieb, v ktorom odvolací súd vrátil vec na prejednanie prvostupňovému súdu, čaká mesto Žilina na právoplatné skončenie súdneho konania. V súdnom konaní spoločnosť Arton spochybnila právoplatnosť vypovedania nájomných zmlúv. Spoločnosť Arton zatiaľ užíva nehnuteľnosti mesta, preto uznala nárok mesta na finančnú náhradu za užívanie pozemkov v období, v ktorom sa vedie súdny spor,” uviedol hovorca mesta Pavol Čorba.

Problémom je, že výška vydaného bezdôvodného obohatenia je identická s nájomným tak, ako bolo stanovené v zrušených zmluvách. Fakticky tak dochádza k stavu, kedy spoločnosť postupuje tak, ako keby mala platné nájomné zmluvy. “Ako sa uvádza v dohode o urovnaní , táto dohoda nenahrádza nájomnú zmluvu, ani ju nie je možné vykladať ako právny titul na užívanie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Žilina. Je uzatvorená len z dôvodu uznania právneho nároku mesta Žilina spoločnosťou Arton na odplatu (vydanie bezdôvodného obohatenia) mimosúdnou cestou. Výška odplaty vychádza z nájomného, ktoré spoločnosť Arton platila mestu na základe dnes už vypovedaných nájomných zmlúv,” doplnil hovorca.

Snaha mesta o odstránenie nelegálnych reklám pretrváva


O odstránení nosičov rozhodne až súd, dovtedy bude spoločnosť ARTON, s.r.o. uhrádzať mestu bezdôvodné obohatenie. “Teda mesto nič nové tejto spoločnosti nepovolilo, nič sa nemení na záujme mesta odstrániť nepovolenú reklamu tejto spoločnosti. Keďže je však vec v súdnom konaní, musíme počkať na právoplatné rozhodnutie súdu. Do toho momentu však spoločnosť mestu uhrádza bezdôvodné obohatenie za to, že fakticky užíva pozemky mesta,” uzavrel Čorba.

O vyjadrenie sme požiadali aj spoločnosť ARTON, s.r.o., tá sa do tejto chvíle nevyjadrila. Ak spoločnosť poskytne stanovisko a odpovede na naše otázky, doplníme text na tomto mieste.

Prečítajte si viac: