Mesto Žilina začína s jarným ošetrovaním drevín


Foto:  Mesto Žilina začína s jarným ošetrovaním drevín
Mesto Žilina koncom februára pristúpilo k výrubu drevín na Predmestskej ulici. Predmetné dreviny rástli v prehustenej výsadbe, tienili a ohrozovali bezpečnosť, a tak boli na základe viacerých podnetov miestnych obyvateľov odstránené.

Výrub drevín na Predmestskej ulici sa uskutočnil v mesiaci február 2016, v zmysle platného rozhodnutia na výrub drevín, ktoré bolo vydané v súlade so zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Dreviny sa zaradili na výrub z dôvodu podania viacerých podnetov od obyvateľov sídliska Pod nemocnicou. Stromy boli obhliadnuté pracovníkmi odboru životného prostredia Mestského úradu v Žiline, ktorí zistili, že rástli v prehustenej výsadbe, tienili a mali zníženú fyziologickú, ako aj estetickú hodnotu a dochádzalo k ich presychaniu. Z týchto dôvodov bola ohrozená bezpečnosť obyvateľov a výrub týchto drevín bol preto nevyhnutný. Na danom území zostal dostatočný počet vzrastlých drevín, ktoré budú naďalej plniť svoju funkciu.

„Ako som už viackrát deklaroval, zeleň, ktorú v meste máme, nebudeme redukovať, ale naopak, budeme sa snažiť ju zveľaďovať. Prestarnuté stromy a kríky je nutné vždy nahradiť mladou a zdravou zeleňou. Preto aj v roku 2016 plánujeme pokračovať vo výsadbe drevín v rámci náhradných výsadieb a to rovnako na jar aj na jeseň,“ povedal primátor Igor Choma.

Mesto Žilina bude naďalej vykonávať ošetrovanie a orezávanie drevín v zmysle vyhl. č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a v zmysle ďalších platných noriem. Ak to bude situácia vyžadovať, dreviny sa budú ošetrovať aj v tomto roku. Každá drevina, ktorá by mohla vplyvom zhoršeného zdravotného stavu ohroziť zdravie alebo majetok obyvateľov mesta, bude ošetrená.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu