Mesto Žilina hľadá dôležitého zamestnanca. Hlavného kontrolóra budú poslanci voliť o pár dní


Foto: Mesto Žilina hľadá dôležitého zamestnanca. Hlavného kontrolóra budú poslanci voliť o pár dní Foto: Facebook/Mesto Žilina

Žilinskí mestskí poslanci budú v utorok 18. júna 2024 voliť hlavného kontrolóra mesta. Ide o zamestnanca mestského úradu, ktorý vykonáva dohľad nad zákonitosťou, účinnosťou, hospodárnosťou a efektívnosťou pri nakladaní s majetkom samosprávy. Aktuálne túto funkciu vykonáva Ing. Vlasta Grajciarová. 

Hlavný kontrolór kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie mesta, vybavovanie sťažností a petícií, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov. Do jeho kompetencie spadá kontrola mestského úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom či právnických osôb s majetkovou účasťou mesta. Okrem toho kontroluje plnenie uznesení mestského zastupiteľstva. 

Požiadavky na kandidáta

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí mať ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a čistý register trestov. Prihlášku bolo nutné odovzdať písomne v zalepenej obálke do podateľne mestského úradu do 3. júna. 

Obálky s prihláškami jednotlivých kandidátov otvárala a vyhodnocovala komisia v zložení poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline: Vladimír Randa, František Talapka, Ján Ničík, Jozef Juriš, Martin Kapitulík a Anton Trnovec.

Na základe posúdenia náležitostí prihlášok bol na stránke mesta zverejnený zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra:


  • Ing. Zdenko Malík
  • Mgr. Jozef Petráš
  • Ing. Dagmar Slepičková
  • Mgr. Lenka Žuchová

Priebeh volieb

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ju ani jeden z kandidátov nezískal, zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.

V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

Žilinskí poslanci na aprílovom mestskom zastupiteľstve rozhodovali o spôsobe vykonania voľby, teda o tom, či bude tajná alebo verejná. Hlasovaním sa rozhodlo, že voľba bude verejná.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: