Nové verejné osvetlenie, psí park aj regulácia reklamy. O čom dnes rokujú mestskí poslanci v Žiline?


Foto: Nové verejné osvetlenie, psí park aj regulácia reklamy. O čom dnes rokujú mestskí poslanci v Žiline?

V utorok 27. februára o 9:00 budú už deviatykrát zasadať poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline. Čo všetko bude súčasťou rokovania? Vytvorili sme krátky prehľad niektorých bodov z programu schôdze. 

 • Schválenie nového nariadenia o odpadoch

Pre zabezpečenie efektívneho a vyrovnaného financovania odpadového hospodárstva mesto určí zmenu v spôsobe zberu komunálneho odpadu pre podnikateľov. Tá spočíva v stanovení minimálnej veľkosti nádoby vo vzťahu k počtu zamestnancov, klientov, prípadne nájomcov ako pôvodcov odpadu. Zároveň toto ustanovenie určuje minimálnu voľbu frekvencie vývozu.

 • Podmienky držania a vodenia psov na území mesta

Nové nariadenie sa bude týkať evidencie psov, vodenia psov, znečisťovania priestranstiev či toho, za akých podmienok možno zviera označiť za nebezpečné. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia bude samospráva vykonávať prostredníctvom Mestskej polície.

  • Projekt parku a venčoviska na sídlisku Vlčince 

  Mestskí poslanci schválili na decembrovom zasadnutí dve lokality, kde by mohlo vzniknúť venčovisko. Variant č. 4 rátal s jeho vybudovaním na začiatku ulice Hlboká, Variant č. 5 s priestorom vedľa Veterinárnej kliniky. Viaceré komisie odporučili zriadiť psí park podľa Variantu č. 5, preto musí byť časť uznesenia zrušená. Poslanci sa budú zaoberať aj otázkou financovania projektu nového venčoviska.   • Stožiare verejného osvetlenia v meste

  V Žiline plánujú zrealizovať výmenu stĺpov verejného osvetlenia na dopravnom prieťahu. Ide celkovo o 47 stĺpov umiestnených na ulici Mostná, Rajecká, Kragujevská a iných miestných komunikáciach. Mnohé z existujúcich stožiarov sú totiž nefunkčné. Poslanci budú diskutovať o novom technickom riešení i možnostiach, ako budú výmenu osvetlenia financovať.

  • Regulácia parkovania v meste

  V súvislosti s reguláciou parkovania mesto navrhuje zriadiť účelový peňažný „Fond mobility“, ktorý bude určený na financovanie kapitálových výdavkov mesta v súvislosti s parkovacou politikou a financovanie kapitálových výdavkov mesta pre dynamickej dopravy s cieľom rozvoja udržateľnej mobility v meste. Príjmy fondu budú tvoriť najmä úhrady za dočasné a rezidenčné parkovanie či pokuty za parkovanie.

  • Memorandum o spolupráci pri regulácií reklamy

  Samospráva ho plánuje uzavrieť so spoločnosťami, ktoré majú na území mesta umiestnené reklamné stavby. Týka sa to firiem ARTON, GRYF MEDIA, EUNICA MEDIA, NUBIUM a ARDSYSTÉM. Po jeho prijatí budú musieť uvedené firmy zaplatiť za bezdôvodné obohatenie za užívanie mestských pozemkov. Do šiestich mesiacov zároveň musia odstrániť reklamné stavby v centre mesta. Do mestskej pokladnice by tak malo pribudnúť 116-tisíc eur.


  • Schválenie zástupcu mesta do Energetickej spoločnosti mesta Žilina

  Poslanci budú schvaľovať, aby bol do funkcie konateľa spoločnosti vymenovaný Ing. Vladimír Brezáni. Ten bol pôvodne len poverený vedením spoločnosti, no vo februári tohto roka uspel aj v riadnom výberovom konaní tak, ako určuje zákon. Bol zároveň jediný z uchádzačov, ktorí splnil odborné podmienky.   Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu