Budú na Bratislavskej ulici v Žiline búrať bytové domy?


Foto: Budú na Bratislavskej ulici v Žiline búrať bytové domy?

Dôvodom by vraj mala byť výstavba rýchlotrate ŽSR, ktorá pôjde práve cez pozemky, kde domy stoja. OD fanúšika sme dostali tip na otázky, ktoré položil Žilinský večerník spoločnosti ŽSR. Prečítajte si ich aj vy v neupravenej verzii

Obyvatelia, žijúci na Bratislavskej ulici v Žiline, majú obavy, pretože sa dopočuli, že im budú búrať bytové domy. Dôvodom by vraj mala byť výstavba rýchlotrate ŽSR, ktorá pôjde práve cez pozemky, kde domy stoja.
Mesto sa vyjadrilo, že pozemky sú majetkom ŽSR a v dlhodobých plánoch výstavby ŽSR je zabratie týchto pozemkov pre rýchlotrať. Začali sa už tieto plány realizovať? Ak nie, kedy je to reálne?

V súčasnosti je spracovaná dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce, ktorá bude predložená na výkon štátnej expertízy. Po vykonaní štátnej expertízy bude zabezpečené spracovanie ďalších stupňov PD (dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenia a dokumentácia pre realizáciu stavby). Predpoklad zahájenia realizácie je v roku 2020.

Na Bratislavskej ulici sa už začal výrub stromov… Je to vaša aktivita?

V rámci projektovej prípravy predmetnej stavby nie je realizovaný výrub stromov.

Koľko domov by sa malo pre rýchlotrať búrať? Nie je možné naprojektovať to tak, aby domy neboli zbúrané?
Koľajové riešenie modernizovanej trate sa spracováva v zmysle príslušných noriem a predpisov. Je možné, že navrhované koľajové riešenie spôsobí asanáciu niekoľkých budov. Rozsah asanácie bude zrejmý z dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Mohli by ste mi predstaviť pár vetami projekt budovania rýchlotrate? Aké bude mať výhody?
Modernizáciou žel. trate sa sleduje z pohľadu verejnosti hlavne zvýšenie rýchlosti, zníženie hlučnosti, peronizácia železničných staníc a zastávok, odstránenie úrovňových priecestí, zvýšenie konfortu cestujúcich…
Z pohľadu ŽSR je to ešte aj modernizácia železničného spodku a zvršku, trakčného vedenia, zabezpečovacieho zariadenia a oznamovacích zariadení...

Železničná stanica Žilina je riešená v rámci projektu s názvom „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“.
V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce, ktorá bude zaslaná na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR k posúdeniu predmetného zámeru z hľadiska štátnej expertízy v zmysle zákona č.254/ 1998 Zb. o verejných prácach s cieľom zhodnotiť optimálne využitie verejných financií.
Z hľadiska funkcie ide o uzlovú železničnú stanicu.

Stavebné a technické riešenie stavby je dané požiadavkami na trate zaradené do siete medzinárodných železničných koridorov, keďže železničný uzol Žilina je križovatkou dvoch vetiev týchto koridorov. Požiadavky sú definované jednak legislatívou EÚ – hlavne Technickými špecifikáciami pre interoperabilitu, európskymi technickými normami a následne harmonizovanými národnými technickými normami a v konečnom rade rezortnými zákonmi a predpismi regulujúcimi stavbu a prevádzku železničných dráh.

Z dôvodu týchto požiadaviek je hlavnou náplňou stavby úplná rekonštrukcia koľají a výhybiek, železničných mostov, nástupíšť, trakčného vedenia so zmenou napájania z jednosmerného na striedavý prúd, železničného oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia, vybudovanie dispečerského centra pre riadenie vlakov, odstránenie úrovňových priecestí a prechodov a ich náhrada mimoúrovňovými.

Všetky nástupiská budú vybudované v zmysle štandardov pre modernizované trate, s výškou nástupnej hrany 550 mm nad úrovňou temena koľajníc. V priestore existujúcej zrušenej zriaďovacej stanice Žilina v K.ú. Strážov bude zriadená nová zastávka pre cestujúcich s názvom zastávka Žilina odbočka. V zastávke Žilina odbočka sú navrhnuté dve krajné nástupiská s dĺžkou 250 m, s hranami pri koľajach č. 1 a 2 spolu s prístreškami pre cestujúcich.

V osobnej stanici Žilina budú 3 ostrovné nástupištia a 1 krajné pri priebežných dopravných koľajach a 2 krajných a 1 jazykového nástupiska pri kusých koľajach nástupištia budú prekryté s bezbariérovým prístupom osôb s obmedzenou mobilitou taktiež aj na zastávke Žilina odbočka.
Najväčšími mostnými objektmi v ŽST Žilina sú rekonštrukcie železničných mostov cez Rajčanku, nový cestný nadjazd v zastávke Žilina odbočka, železničný most cez rieku Váh v Budatíne, železničný most ponad ulicu Kysucká cesta a železničný most ponad predĺženú ulicu 1. Mája v zmysle Územného plánu Mesta Žilina.

V rámci predmetnej stavby sa vykonajú protihlukové opatrenia za účelom eliminovania nepriaznivých účinkov hluku z prevádzky železničnej dopravy.
Cestné komunikácie a spevnené plochy sú v stavbe navrhnuté v nevyhnutnom rozsahu, buď ako náhrada za zrušené stavbou, alebo pre prístup a obsluhu nových prevádzok. Okrem týchto objektov budú predmetom stavby účelové komunikácie pre prístup k zastávke Žilina odbočka, k novým verejným podchodom, k pracovisku umývača osobných vozňov, preložka miestnej komunikácie zabezpečujúcej prístup k rybníkom a chatovej osade v Strážove, preložka parkoviska pri staničnej budove v osobnej stanici a spevnené a manipulačné plochy v okolí prevádzok ŽSR a staničnej budovy ŽST Žilina.

Záverečnou činnosťou zhotoviteľa budú vegetačné úpravy a prípadná náhradná výsadba zelene. Konkrétne sa zatrávnia svahy nových zemných telies koľají a cestných komunikácií a územie v majetku investora, kde dôjde k odstráneniu existujúcej infraštruktúry (koľaje, budovy, inžinierske stavby). Rovnako sa vykonajú vegetačné úpravy na pozemkoch, ktoré budú slúžiť počas stavby na dočasné depónie zeminy a zariadenia stavenísk.
Vzhľadom na to, že stavba bude s najväčšou pravdepodobnosťou financovaná z prostriedkov EÚ, nie je možné z nich financovať rekonštrukcie staníc v plnom rozsahu, ale iba v rozsahu umiestnenia technologických zariadení a bude spočívať hlavne vo vybudovaní riadiaceho centra dopravy. 

zdroj: http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/vyjadrenia-pre-media-2014/april/zsr-modernizacia-zeleznicny-uzol-zilina.html?page_id=3012


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu