Župa plánuje zlúčiť stredné školy v Žiline, tie sa nechcú sťahovať. Študentov sa na názor nepýtali


Foto: Župa plánuje zlúčiť stredné školy v Žiline, tie sa nechcú sťahovať. Študentov sa na názor nepýtali
Galéria: 40 fotiek

V Žiline majú byť čoskoro zrušené, prípadne zmenené dve stredné školy, ktoré navštevujú stovky žiakov. Hoci sa tak stane len „na papieri“, oznámenie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorý ich zriaďuje, vyvolalo vlnu nespokojnosti a protestov, pričom vznikli aj dve petície. Jedna z dvojice škôl sa totiž bude musieť presťahovať do priestorov tej druhej.

Ide konkrétne o Spojenú školu Žilina-Bytčica a Strednú odbornú školu podnikania Žilina so sídlom na Sasinkovej ulici. Na prvej zo spomínaných škôl študujú kaderníci, kozmetici, manikéri a pedikéri, ale aj fotografi a informatici. Druhá vychováva budúcich podnikateľov, marketérov, predavačov, cukrárov, mäsiarov či pekárov. Zlúčenie týchto vzdelávacích zariadení má byť len začiatkom agendy Žilinskej župy, ktorá plánuje rozsiahlu optimalizáciu siete škôl vo svojej pôsobnosti.

„Navrhované zmeny spočívajú v presunoch, spájaní, útlme odborov, ktoré dnes stratili opodstatnenie, alebo sťahovaní perspektívnych odborov, ktoré nám chýbajú, alebo sú menej vyhľadávané, ale nevyhnutné pre naše hospodárstvo, do vyhovujúcejších priestorov. Výsledok však bude stáť za to,“ priblížila hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.

Obidvom spomínaným školám v posledných rokoch klesol počet žiakov (v Bytčici ich aktuálne študuje 257, na Sasinkovej 237), ich priestory sú naplnené len čiastočne a postupne boli zrušené aj niektoré odbory. Ich vedenie rozumie potrebe šetrenia verejných financií, ani jednej zo škôl však nevyhovujú priestory tej druhej. Argumenty školských rád proti presúvaniu študentov nájdete NIŽŠIE.


Ktorá škola si ponechá svoje pôvodné sídlo?

Vedenie kraja donedávna prezentovalo ako výhodnejšie presunutie žiakov z Bytčice na Sasinkovu. Vypovedá o tom aj vypracovaná analýza, podľa ktorej by sa zlúčením do spoločnej budovy školy v centre ušetrilo ročne najmenej 35-tisíc eur. Po spojení škôl sa navyše počíta aj s prepúšťaním personálu. Útvar hodnoty za peniaze predpokladá, že takýmto spôsobom kraj ušetrí až 220-tisíc eur ročne. Rade strednej odbornej školy na Sasinkovej sa však táto suma nezdá úplne reálna.

Na júlovom zasadnutí zastupiteľstva ŽSK bol poslancom predložený návrh zrušenia školy v Bytčici a presunutia jej odborov fyzicky aj formálne do školy na Sasinkovej ulici. Proti tomu vystúpili viacerí poslanci vrátane Ľudmily Chodelkovej, Petra Slyška a Petra Cibulku. Posledný menovaný nesúhlasil s myšlienkou celej optimalizácie škôl, ostatným diskutujúcim sa nepozdávala unáhlenosť rozhodovania o novej adrese. O niekoľko dní po zasadnutí malo totiž prebehnúť stretnutie medzi vedením kraja a riaditeľkami škôl, kde mali spoločne túto problematiku prediskutovať.

Chodelková preto navrhla zmenu k uzneseniu o spojení žilinských škôl. Po jej odhlasovaní pribudol do dokumentu bod d hovoriaci o tom, že pokiaľ sa vedenie škôl nedohodne na priestorových požiadavkách, k zlučovaniu nedôjde. V takomto znení bolo celé uznesenie prijaté, pričom proti bol iba poslanec Cibulka. Chodelková zároveň vyjadrila podporu presunutia výučby do Bytčice.

Galéria: 40 fotiek

Argumentami samosprávneho kraja v prospech budovy na Sasinkovej boli okrem iného nižšie investičné náklady. Budovu v širšom centre bolo podľa nich potrebné debarierizovať, vymeniť v nej elektroinštaláciu, strechu a kotle v plynovej kotolni. Škola v Bytčici má potrebovať zateplenie, výmenu elektroinštalácie, rozvodov tepla, debarierizáciu či kanalizáciu. Na tú je podľa županky Jurinovej potrebných asi 5 miliónov eur. Táto suma zaznela na zasadnutí aj v ďalších debatách. Po otázkach smerovaných na župu sme však zistili, že existuje aj omnoho lacnejšie riešenie.

„Uvažovaná suma 5 miliónov je suma, ktorá okrem samotnej kanalizácie zahŕňala aj nutnú intenzifikáciu a zásadnú rekonštrukciu čističky odpadových vôd či rekonštrukciu a modernizáciu vnútro-areálových rozvodov.. V súčasnosti sa uvažuje s lacnejším a aj ekologickejším riešením napojením areálu na verejnú kanalizáciu. Odhadované náklady sa môžu pohybovať od 90 do 150-tisíc eur,“ vysvetlila hovorkyňa samosprávneho kraja.

Na stretnutí zastupiteľov župy a riaditeliek ani počas nasledujúcich týždňov k dohode o novej adrese nedošlo. Pred niekoľkými dňami sa však vedenie škôl dozvedelo, že žiaci sa majú po novom presunúť do Bytčice. Či k tomuto rozhodnutiu prispela podpora niektorých poslancov alebo petícia, ktorá vzišla od školskej rady, nie je známe.

Na pondelňajšie zasadnutie krajského zastupiteľstva putuje návrh, ktorým sa formálne zruší Spojená škola Žilina - Bytčica, škola na Sasinkovej sa premenuje na Strednú odbornú školu podnikania a služieb a jej sídlo sa presunie do Bytčice. Podľa informácií priamo zo škôl by malo byť ponechané iba vedenie nástupníckej školy, ktorá aktuálne sídli na Sasinkovej.

„Po analýzach a osobných obhliadkach priestorov poslancami zastupiteľstva za obvod Žilina a zamestnancami Úradu ŽSK bolo rozhodnuté, že sídlom novej školy bude budova Spojenej školy v Žiline - Bytčici,“ stojí v dôvodovej správe nového návrhu. Znamená to teda, že na názore vedenia škôl viac nezáleží? Mnohých rozhneval aj fakt, že sa na spájanie či nové sídlo spoločnej školy nikto nepýtal žiakov ani rodičov. Rozhodovanie navyše prebiehalo prevažne počas letných prázdnin. Svoje myšlienky a nesúhlas preto vyjadrovali na sociálnych sieťach a pod petíciami, ktoré vzišli zo Sasinkovej aj z Bytčice.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Galéria: 40 fotiek

Prečo sa školy nedohodli a čo na to rodičia?

Keďže župa pôvodne prezentovala plán presunutia výučby na Sasinkovu, začala proti tomuto kroku bojovať rada školy v Bytčici. Hlavným argumentom bol fakt, že budova v centre nemá vo svojom areáli telocvičňu, jedáleň ani priestory vhodné pre prevádzky na odborný výcvik kaderníkov, kozmetikov či manikérov a pedikérov z Bytčice.

Telocvičňu si škola dlhodobo so zvýhodnením prenajíma v približne 250 metrov vzdialenej budove. Stravu majú žiaci zabezpečenú na Gymnáziu Veľká okružná 22, ku ktorej podľa máp od Google trvá cesta 12 minút krokom. Prevádzky pre odborný výcvik by sa mali vybudovať v stavbe na ulici Hollého 2, ktorá je zas vzdialená 10 minút cesty pešo. Hoci sa podľa kraja do tejto budovy s prezývkou Dúha zmestia všetky prevádzky Bytčickej školy, jej rada oponovala s tým, že tam je v skutočnosti priestor iba pre tri z desiatich potrebných prevádzok. Takýto postup by bol preto zdanlivo v rozpore aj s finálnym cieľom kraja vytvoriť spoločné stredoškolské kampusy.

„V prípade premiestnenia Spojenej školy na Sasinkovu ulicu budeme mať využívané priestory roztrúsené na piatich miestach v meste. Ak by však novovzniknutá škola zostala na Hlavnej ulici, všetko by bolo pod jednou strechou až na tri prevádzky odborného výcviku v budove Dúha v prípade rozšírenia odborného výcviku do centra mesta. Nakoľko sa v areáli Spojenej školy, Žilina - Bytčica nachádza telocvičňa, posilňovňa, vonkajšie asfaltové ihrisko, jedáleň, trávnatá plocha využívaná na vyučovanie vonku, spĺňa areál požiadavky na kvalitný stredoškolský kampus, kde sú dobré podmienky na výučbu, ale aj dostatok možností na kultúrne a športové aktivity či mimoškolskú činnosť,“ argumentovala rada bytčickej školy.

Okrem toho sa jej nepozdávala ani poloha na Sasinkovej ulici, ktorá susedí s Hollého a Bratislavskou ulicou, kde podľa jej vyjadrenia „žijú sociálne vylúčení občania, ktorí svoju situáciu riešia násilnou, majetkovou a drogovou trestnou činnosťou.“ Ďalším bodom pre zotrvanie v Bytčici boli financie investované do areálu. Malo by ísť o 878 785 eur z prostriedkov župy, 154 213 eur z vlastných prostriedkov školy a ďalších 73 404 eur z prenájmu časti budovy súkromnej škole Pro scholaris. Do školy na Sasinkovej bolo za posledné desaťročie župou investovaných asi 153-tisíc eur. Svoje priestory však postupne modernizuje z vlastných zdrojov.

Galéria: 40 fotiek

Po zmene rozhodnutia samosprávneho kraja sa zas proti presunu do Bytčice bráni rada a zamestnanci školy na Sasinkovej. Keďže sa medzi osobami, ktorých sa táto téma dotýka, začali šíriť informácie o úspešnej dohode medzi riaditeľkami, rada poslala vedeniu kraja list, kde toto tvrdenie vyvracia. Podľa nich bude presťahovanie do Bytčice nevýhodné nielen finančne, ale najmä pre žiakov.

V centre mesta majú pomerne blízko vlakovú aj autobusovú stanicu a tiež reálne prevádzky, v ktorých je zabezpečená prax. Ich odborný výcvik a odborná prax totiž prebiehajú aj formou duálneho vzdelávania. Škola má podľa vyjadrenia rady zmluvy s takmer 60 podnikateľmi či firmami, čo znižuje náklady na mzdy majstrov a potrebu priestorov. Za pomoc žiakov dokonca „ zamestnávatelia platia jedno euro za hodinu. Do duálneho vzdelávania od prvých ročníkov by sa mohli po zlúčení zapojiť aj žiaci z Bytčice, čím by sa znížili priestorové nároky. Táto myšlienka však druhej strane pripadá nereálna.

„Je rozdiel mať odbory ako na Sasinkovej, kde sú obchodníci a podobne. Tam môžete dať prváčku do duálneho vzdelávania. Ale viete si predstaviť, že by ste prišli do kaderníctva, kde je prváčka, a majiteľka nič iné nerobí, len jej stále hovorí, čo má urobiť? Majiteľky kaderníctiev a kozmetických salónov majú svoju povesť a nevezmú tam neskúsené žiačky. Tomu, že sa na vás dievča učí, musí navyše zodpovedať aj cena,“ vyjadrila sa mama jednej zo žiačok a členka rady bytčickej školy.

Argumenty školskej rady zo Sasinkovej však nekončili pri výhodnej polohe, ktorá je podľa nej dôležitá aj pre deti zo sociálne slabších rodín či sociálne znevýhodneného prostredia. Budova v centre má tiež nízke prevádzkové náklady, ktoré udržiava aj vďaka regulácii vykurovania v štyroch zónach, je zrekonštruovaná a zateplená. V roku 2022 prebehla rekonštrukcia kanalizácie s vybudovaním vsakovacích nádrží na dažďovú vodu aj modernizácia vnútorných priestorov. Hoci v škole nezaznamenávajú žiadnu kriminalitu, majú nainštalovaný kamerový systém napojený na políciu.

Na Bytčici sa rade nepozdáva spoločný areál s budovou Inšpektorátu práce a ubytovňou pre robotníkov. Obáva sa tiež predĺženého cestovania najmä pre žiakov, ktorí už teraz dochádzajú napríklad z Kysúc či Bytče dvomi spojmi. Pre vodičov zas môžu byť nepríjemné kolóny, ktoré sa na ceste do a z Bytčice zvyknú tvoriť.

Jedáleň by podľa vyjadrenia rady nemala byť tým najdôležitejším kritériom, keďže sa počas uplynulého roku stravovalo len približne desať žiakov z Bytčice a štyria alebo piati zo Sasinkovej. (V Bytčici má obedovať aj učiteľský zbor a študenti z Pro scholaris.) Ďalším argumentom bol vyšší záporný výsledok hospodárenia - zatiaľ čo Sasinkova bola koncom roka 2022 v mínuse približne 3 405 eur, škola v Bytčici bola v strate 91 812 eur. „Negatívny dopad na výsledok hospodárenia mal nárast nákladov na spotrebu materiálu, nárast osobných nákladov a tvorba rezerv,“ uvádza analýza ŽSK.

Galéria: 40 fotiek

Obidve školy teda súhlasia so spojením (v prípade Bytčice aj so zmenou vedenia), ani jedna však nepokladá za výhodné pre svojich žiakov, aby sa ich výuka presťahovala do inej časti mesta. Podľa rady školy na Sasinkovej bolo rozhodnutie kraja o zlučovaní unáhlené a nedostatočne premyslené. Do dnešného dňa totiž nemal byť zosúladený ani školský vzdelávací program. Na názor sa nikto nespýtal ani samotných študentov a ich rodičov.

Viacerí z nich sa však vyjadrili, že pokiaľ dôjde k zmene adresy školy, ktorú navštevujú ich deti, presunú ich do iného vzdelávacieho zariadenia. Je preto otázne, koľko žiakov by v novej zlúčenej škole skutočne ostalo, keďže budúci rok majú byť zrušené aj ďalšie odbory. Podľa vyjadrení na sociálnych sieťach a v diskusiách, ktoré sa rozprúdili po vytvorení petícií za zachovanie adresy v Bytčici či za zachovanie školy na Sasinkovej, so zmenami nesúhlasia mnohé deti ani rodičia. Prvú z menovaných zatiaľ podpísalo 665 ľudí, druhá získala 1 193 podpisov. Vypovedá to predovšetkým o silných emóciách, ktoré podobné rozhodovanie bez zapojenia dotknutých osôb zvykne vyvolávať.
Prečítajte si viac: