Mesto Žilina si objednalo reklamné služby za 36-tisíc eur, propagovať sa bude v troch tlačených kanáloch


Foto: Mesto Žilina si objednalo reklamné služby za 36-tisíc eur, propagovať sa bude v troch tlačených kanáloch

V tejto súvislosti sa vynára otázka efektívneho využívania verejných financií v čase neustáleho zvyšovania cien.

Mesto Žilina si objednalo reklamné služby v printových médiách, za ktoré zaplatí 36-tisíc eur. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú 25. apríla 2023 uzavrelo s vydavateľstvom Petit Press. Samospráva sa tak bude súčasne propagovať prostredníctvom viacerých tlačených kanálov - okrem vlastných Radničných novín by to mali byť aj MY Žilinské noviny a schránkové noviny ECHO.

Podľa hovorkyne mesta Zuzany Holienčíkovej k tomu samospráva pristúpila z dôvodu, že má povinnosť uverejňovať inzerciu v lokálnych a regionálnych printových periodikách. „Ide o uverejňovanie inzercie v súvislosti s odpredajom majetku, predajom dreva či povinná inzercia projektov,“ spresňuje hovorkyňa. 

Povinné zverejnenie zámeru predať majetok mesta upravuje zákon o majetku obcí. Informovanosť a propagácia projektových aktivít obce, resp. prijímateľa finančných prostriedkov z operačných programov alebo vyhlásených výziev,  vyplýva z podmienok jednotlivých dotačných schém. Tie môžu vyžadovať aj propagáciu projektu, na ktorý bolo poskytnuté financovanie, v médiách.

Predmetom zmluvy s vydavateľstvom Petit Press však nie je len platená inzercia, ale aj informovanie verejnosti o činnosti, aktivitách a aktualitách mesta, mestského zastupiteľstva, primátora, Mestského úradu a iných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy. Reklamu tiež môžu využiť na propagáciu ďalších tretích právnických alebo fyzických osôb, ktorých aktivity patria do pôsobnosti mesta Žilina.

Zrušenie tlačenej formy Radničných novín neprešlo

Prioritným tlačeným kanálom mesta sú podľa hovorkyne Z. Holienčíkovej aj naďalej Radničné noviny. Na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva z 21. februára 2023 sa rokovalo o zrušení ich papierovej podoby, pričom dôvodom malo byť najmä šetrenie finančných prostriedkov.

Ušetrené financie sa mali podľa návrhu uznesenia presunúť v rámci rozpočtu mesta na odbor školstva. Návrh však neprešiel a v blízkej dobe sa ním zrejme poslanci opätovne zaoberať ani nebudú. 

„Tak ako bolo odsúhlasené na zasadnutí mestského zastupiteľstva, Radničné noviny budeme vydávať do konca tohto roka,“ uviedla Holienčíková. Podľa nej však mesto v súvislosti s vydávaním Radničných novín pristúpilo k opatreniam, ktoré by mali priniesť úsporu do mestskej pokladnice.

„Tento rok sme pristúpili k zmene formátu z A3 na A4, znížili sme počet strán zo 16 na 12 a zároveň sme zredukovali aj počet čísel z 12 na 10 za rok. Radničné noviny vychádzajú ako dvojčíslo v mesiacoch júl/august a december/január,“ dodáva hovorkyňa. 

Radničné noviny vychádzajú mesačne v náklade 35 500 kusov. Cena za tlač jedného vydania je 2460 eur s DPH, za distribúciu samospráva mesačne zaplatí 1741,60 eur s DPH. Celkové ročné výdavky na papierovú podobu Radničných novín tak predstavujú 42-tisíc eur. „Vďaka opatreniam sme ušetrili približne polovicu výdavkov,“ dodáva Holienčíková s tým, že predtým za ne radnica platila 85 074 eur.

Faktom však ostáva, že samospráva dva mesiace po rokovaní objednala tlačenú reklamu v súkromnom regionálnom periodiku, v hodnote zodpovedajúcej väčšej časti peňazí ušetrených na tlači Radničných novín.

Do konca roka neplánujú minúť ani desatinu

Predmetná zmluva s vydavateľstvom Petit Press bola uzavretá na dobu určitú do 31. decembra 2024 alebo do vyčerpania finančného limitu 30-tisíc eur (zvyšných 6-tisíc tvorí DPH, pozn. autorky). Mesto však nezaväzuje vyčerpať celú sumu ani objednať minimálny objem poskytovaných reklamných služieb. Zazmluvnenú sumu teda preinvestovať môžu, ale nemusia. 

Cenníkova cena za jednu stranu inzercie v týždenníku MY Žilinské noviny je 1660 eur a v schránkových novinách Žilinské ECHO 1080 eur, pričom samospráva má možnosť objednať si inzerciu aj na polovicu, štvrtinu či osminu strany. Uzavretím zmluvy na dva roky dostala 60-percentnú zľavu.

„Minulý rok sme preinvestovali spolu 2025,27 eur s DPH z rozpočtu mesta. Tento rok plánujeme preinvestovať podobnú sumu,“ vysvetľuje hovorkyňa. Prakticky to zodpovedá trom alebo štyrom článkom v rozsahu jednej strany.

Zmluva bola uzavretá podľa Smernice č. 18/2022, ktorá hovorí, že postupy verejného obstarávania sa nepoužijú na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou na tovary a služby v limite 70-tisíc eur bez DPH v prípadoch, ak ide o zákazku na reklamné služby a prezentácie v regionálnych printových médiách. To znamená, že zákazka mohla byť zadaná aj bez verejnej súťaže.

Okrem reklamy v printových médiách a propagačného materiálu vo forme Radničných novín využíva žilinská samospráva aj reklamu na sociálnych sieťach. „Vlani sme do takejto propagácie investovali necelých 1200 eur. S podobnou sumou počítame aj tento rok,“ uzatvára hovorkyňa. V regióne tiež pôsobí niekoľko webových spravodajských portálov, ktoré uverejňujú tlačové správy mesta bezplatne.

Otázkou tak naďalej ostáva efektivita tlačenej reklamy, rovnako ako aj množstvo financii na ňu vynaložených v pomere k iným spôsobom a možnostiam propagácie.

Prečítajte si viac: