Súťaž o návrh revitalizácie a dostavby areálu Mestskej plavárne a kúpalísk v Žiline má svojho víťaza


Foto: Súťaž o návrh revitalizácie a dostavby areálu Mestskej plavárne a kúpalísk v Žiline má svojho víťaza
Galéria: 8 fotiek
Foto: www.archinfo.sk

Areál s budovou Mestskej krytej plavárne vznikol už pred viac ako 60 rokmi. V tom čase bola stavba jednou z prvých moderných krytých plavární na Slovensku, v areáli ktorej boli vybudované aj tri vonkajšie bazény pre plavcov, neplavcov a deti.

Objekt je neoddeliteľnou súčasťou života obyvateľov mesta Žilina i jeho okolia. Vzhľadom na intenzitu využitia a obmedzené kapacity existujúcej budovy vyhlásil Úrad hlavného architekta Žilina urbanisticko-architektonickú súťaž na Revitalizáciu a dostavbu areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline.

„Cieľom súťaže bol výber spracovateľa urbanistického riešenia predmetného územia a spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie úprav areálu a stavieb, ktoré doplnia objekt Mestskej plavárne,“ priblížil Útvar hlavného architekta Žilina. 

Zámerom bolo ponúknuť najmä komplexné riešenie revitalizácie existujúceho areálu rekreačnej a športovej vybavenosti s návrhom prístavieb a novostavieb, ktoré zabezpečia zvýšenie kapacity návštevníkov a rozšírenie ponuky súvisiacich služieb s možnosťou celoročného využitia.

Po zhodnotení prihlásených návrhov sa hodnotiaca komisia zhodla na konečnom poradí. Víťazom súťaže sa stal Michal Diviš zo spoločnosti Architekti s. r. o. so spoluautormi Matejom Mičiakom a Matejom Kucharom. Všetci traja získali za vizualizáciu revitalizovanej plavárne sumu 15-tisíc eur. 

Víťazný návrh ohodnotila odbormá porota ako najkomplexnejšie uchopené zadanie, ktoré prinieslo po prevádzkovej i formálnej stránke, zaujímavý a vyvážený návrh. Autor požadované nové funkcie situoval na západnú stranu areálu, pričom južnú stranu nechal bez stavebných objektov ako rezervu pre možné doplnenie a rozvoj.

Porota pozitívne hodnotila najmä  hmotovo-priestorový návrh tréningového bazéna a jeho prepojenie s hlavnou bazénovou halou, ako aj jeho výškové osadenie na niveletu terénu, čím bolo eliminované zatienenie hlavnej bazénovej haly z východu. Z prevádzkového hľadiska bolo vyzdvihnuté nenásilné a neformálne oddelenie zážitkového bazéna od detskej zóny.

„Architektonický koncept citlivo dopĺňa pôvodný objekt a tvorí vyvážený, vizuálne atraktívny a udržateľný koncept. Prepracovanosť, precíznosť ako aj robustnosť víťazného návrhu umožňuje jeho ďalšie dopracovanie podľa odporúčaní poroty a následne aj požiadaviek vyhlasovateľa súťaže a zároveň dáva perspektívu dobrej spolupráce v ďalších fázach projektu,“ doplnila porota v komentári. Prečítajte si viac: