Ako je to s výstavbou medzi sídliskami Hliny a Solinky?


Foto: Ako je to s výstavbou medzi sídliskami Hliny a Solinky?
Galéria: 2 fotky

Aktuálne diskutovanou témou medzi obyvateľmi Hlín 6 a Soliniek je plánovaná výstavba na desaťročia zanedbanom pozemku, ktorý si najmä staršie ročníky pamätajú ako kukuričné pole. Územie má oficiálny názov Rudiny II a dnes na okraji tohto priestoru stoja obchodné reťazce Tesco a Lidl. Plán ďalšej výstavby, ktorý nie je všetkým celkom jasný, spôsobuje medzi ľuďmi rozruch.

Ako je to teda naozaj s výstavbou?

Lokalita Rudiny II bola definovaná ako podružné centrum už od roku 1978

Mnohí žilinčania si priestor pamätajú ako aktívne využívané pole, kde medzi sídliskami rástla kukurica, pšenica či ďatelina. Niektorí si dokonca pamätajú, ako sa dalo z paneláka vyjsť na pár krokov a potajme si natrhať zopár malých kukuričiek na zaváranie… Faktom však je, že Územný plán mesta Žilina počítal v tejto lokalite a na týchto pozemkoch s výstavbou podružného centra už od roku 1978.

Podružné centrum lokality Rudiny II malo slúžiť na zabezpečenie obchodných prevádzok a prevádzok drobných služieb pre sídliská Hliny 6, Bôrik a Solinky s plánovanou výstavbou bytových domov. V roku 2011 bol schválený nový územný plán mesta Žilina s pôvodnou funkciou. Počítalo sa tiež s námestím a dokončením pešej zóny, ktorá by mala prechádzať z centra mesta až na Solinky. Súkromný investor, ktorému pozemok patrí, sa teda prirodzene rozhodol využiť pozemok na účel a funkciu, ktoré sú mu priradené už viac ako 30 rokov.

Verejná anonymná architektonická súťaž

Postaviť novostavby na existujúcom sídlisku je z urbanistického hľadiska veľmi náročný a zodpovedný proces. Nový investor sa preto rozhodol pristúpiť k projektu výstavby aj s pomocou odborníkov a vyhlásil v roku 2013 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž. To všetko podľa § 847 a § 849 Občianskeho zákonníka a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov.

Do súťaže sa tak mohli zapojiť architekti a vyjadriť svoj pohľad na riešenie predmetného územia. Súťažné návrhy posudzovala odborná porota zostavená z urbanistov a architektov. Dôvodom na vypísanie súťaže bol zámer získať návrhy na úrovni urbanistickej štúdie pre potreby získania podkladov k obstaraniu Územného plánu tejto zóny.

Táto potreba je priamo ustanovená vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Žilina o záväznej časti UPN mesta schválenom uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline 04/2012 zo dňa 19.3.2012.

Zloženie odbornej poroty a informácie o súťaži sú verejne dostupné na stránkach www.rudiny.sk.

Prvé pripomienkové konanie

Mesto Žilina začalo s obstaraním Zadania pre Územný plán zóny, ktorý vychádzal z víťazného architektonického súťažného návrhu v máji 2014. Oznámenie o prerokovaní Zadania verejnosti právnickým a fyzickým osobám a vlastníkom pozemkov prebehlo v súlade s vyhláškou mesta a príslušnou legislatívou. Na úradnej tabuli mesta bolo zverejnené od 17.7.2014 do 18.8.2014 a tiež bolo umiestnené na oficiálnej webovej stránke www.zilina.sk. Po zapracovaní pripomienok následne Mestské zastupiteľstvo v Žiline na riadnom zasadnutí schválilo Zadanie ÚPN-Z Žilina – Centrum Rudiny II a to dňa 22. 9. 2014.

Druhá vlna prerokovania

Na základe schváleného Zadania bol vypracovaný Návrh ÚPN-Z Žilina – Centrum Rudiny II. Tento návrh bol zasa na základe prerokovaného zadania doplnený podľa predchádzajúcich pripomienok. Verejné prerokovanie Návrhu s občanmi a vlastníkmi nehnuteľností sa uskutočnilo dňa 24.3.2015.

Až v tomto verejnom prerokovaní občania hromadne zareagovali a doručili zoznam pripomienok a tri petície požadujúce úpravu projektu tak, aby mal čo najmenší dosah na bezprostredne susediace objekty.

Pripomienky občanov boli zapracované do predkladaného návrhu

Na základe týchto pripomienok boli vykonané nasledovné zmeny a doplnenia:

● Občania pripomienkovali vzdialenosť plánovanej novostavby od existujúcich bytových domov. Investor plánovanú novostavbu na základe pripomienok posunul z pôvodne plánovanej vzdialenosti 31 metrov na 45 metrov.
● Pripomienkované bolo aj parkovisko, ktoré sa občanom zdalo byť nevhodné. Na základe tejto pripomienky bolo parkovisko z plánov odstránené a namiesto neho vznikne ihrisko s oddychovou zónou.
● Občanom z okolitých domov prekážala plánovaná výška novostavieb, plánované bytové domy boli teda znížené o 2 podlažia tak, aby sa zabezpečilo dostatočné presvetlenie okolitých stavieb.
● V prvej etape budú postavené 4 bytové domy, v ktorých bude spolu približne 90 bytov a priestor pre drobné služby ako napríklad pošta, kaderníctvo, notár, zubár a ďalšie…
● Druhá etapa, v ktorej má pribudnúť obchodná zóna a ešte 1 bytový dom, bude dočasne pozastavená.
Boli zapracované aj pripomienky komisie životného prostredia a dopravnej komisie.
Investor tiež ponúkol mestu finančnú pomoc s revitalizáciou priľahlého parku, nakoľko navrhovaný park už stojí na pozemku mesta.

Na priložených vizualizáciách je možné vidieť finálny návrh rozloženia plánovaných obytných domov, námestia a prepojenia pešej zóny z lokality Hliny na sídlisko Solinky. Vyznačené sú tiež ihriská a revitalizovaná časť mestského parku. Nové Rudiny II by mali byť miestom pre pokojný mestský život s dostatočným sociálnym vybavením pre tento obvod.

Čo bude ďalej?

Opätovné prerokovanie pripomienok odborných komisií Mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 6.mája 2015. Podstatná časť uplatnených pripomienok verejnosti, vlastníkov nehnuteľností a odborných komisií bola akceptovaná a následne zapracovaná do výsledného Návrhu ÚPN-Z Žilina – Centrum Rudiny II. navrhovaný park už stojí na pozemku mesta.

Začiatok výstavby sa predpokladá na rok 2016. Aktuálne informácie o priebehu projektu sú pravidelne zverejňované na stránkach www.rudiny.sk.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: www.rudiny.sk