V Žiline opakovane zametajú ulice aj keď nie sú znečistené. Mesto argumentuje tým, že postupuje podľa harmonogramu


Foto: V Žiline opakovane zametajú ulice aj keď nie sú znečistené. Mesto argumentuje tým, že postupuje podľa harmonogramu
Galéria: 3 fotky

Strojné čistenie ciest sa v harmonograme komunálnych služieb mesta Žilina vyskytuje takmer každý týždeň. Stroje však prechádzajú aj cestnými komunikáciami, ktoré nemajú žiadne známky znečistenia. Samospráva tak vynakladá finančné prostriedky za službu, ktorá nie je potrebná.

Obyvatelia by totiž oveľa radšej uvítali častejšie kosenie trávnatého porastu v blízkosti križovatiek, ktoré bránia bezpečnému výhľadu na hlavné cesty z vedľajších. To sa však v harmonograme komunálnych služieb vyskytuje len zriedkavo. 


Strojné čistenie ciest i chodníkov je v meste Žilina vykonávané na základe operačného plánu čistenia miestnych komunikácií a na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 150/2009 uzatvorenej s poskytovateľom služieb čistenia komunikácií. To znamená, že je stanovený harmonogram, v zmysle ktorého sa postupuje. 

Mesto Žilina má zato, že v problematike čistenia je jedným z najdôležitejších faktorov pravidelnosť čistenia. Je to najmä z hľadiska toho, že vyčistenie dlhodobo nečistenej ulice je časovo, rozsahom a najmä finančne náročnejšie ako jej preventívna a pravidelná údržba,“ uviedol prednosta Mestského úradu v Žiline Michal Berger.

Uvedené je podľa neho zároveň odpoveďou na otázku kontroly čistoty komunikácie pred jej reálnym čistením strojnými mechanizmami. „Sme presvedčení, že neexistuje komunikácia alebo jej časť, ktorá, pri jej pravidelnom využívaní akoukoľvek formou dopravy a vrátane následkov poveternostných vplyvov by bola čistá dlhšiu dobu bez pravidelnej údržby,“ dodáva Berger. 

Preto dochádza k situáciám, že sa v centre Žiliny opakovane zametajú ulice aj keď nie sú znečistené. Naopak, frekventovaná križovatka Rondel sa po rekonštrukcii zametá iba každé dva týždne. V centre mesta často dochádza aj k situáciám, kedy chodníky na ktorých stoja kontajnery na komunálny a kuchynský odpad bývajú znečistené aj niekoľko týždňov. Niekoľko príkladov sa nám podarilo zachytiť na nasledujúcom videu:


Financie určené na pravidelné čistenie komunikácií sú vynaložené podľa denného reportu, ktorý vychádza z plánu údržby. Jeho podkladom je týždenný plán - harmonogram čistenia komunikácií, schvaľovaný a pripomienkovaný pracovníkmi mesta Žilina. 

„Kontrola čistenia prebieha formou GPS monitoringu, ktorým je zabezpečený nepretržitý operátorský prehľad o polohe, pohybe a histórii výkonov čistenia,“  dodáva prednosta Mestského úradu. Fyzická kontrola čistenia komunikácií priamo v teréne prebieha až po vykonaní práce. To znamená, že mesto platí poskytovateľovi služby za vyčistené kilometre bez ohľadu na to, či bolo čistenie nutné.
Prečítajte si viac: