Projekt Erasmus+ oslávi 35. výročie: Ako ho ovplyvnila pandémia? Opýtali sme sa Žilinskej univerzity v Žiline


Foto: Projekt Erasmus+ oslávi 35. výročie: Ako ho ovplyvnila pandémia? Opýtali sme sa Žilinskej univerzity v Žiline
Galéria: 10 fotiek
Foto: Žilinská univerzita v Žiline

Erasmus je jedným z najúspešnejších programov Európskej únie, v ktorom je zapojených 33 štátov – z toho 28 členov Únie a Turecko, Macedónsko, Lichtenštajnsko, Nórsko a Island.  Erasmus vznikol v roku 1987 a už prvý rok ho využilo 3 200 študentov z jedenástich štátov. Tento rok oslávi projekt 35 rokov.

Hlavným cieľom projektu Erasmus+ je podpora mobility vysokoškolských študentov, ktorí môžu buď študovať v zahraničí, alebo absolvovať stáž v podniku, výskumnom ústave, laboratóriu či organizácii. Študenti si tiež môžu kombinovať študijný pobyt v zahraničí so stážou a posilňovať vedomosti získané štúdiom v praxi.

Podľa Európskej komisárky pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariji Gabrielovej je veľmi prínosný a zvyšuje šancu, že mládež dosiahne kariérne úspechy. Z prieskumov vyplýva, že študenti, ktorí program absolvovali, si ľahšie nájdu zamestnanie a tretina stážistov dostane ponuku začať pracovať vo firme, kde predtým stážovala.

Súčasné pandemické opatrenia však výrazne ovplyvnili vysokoškolské štúdium a cestovanie do zahraničia, tým pádom aj projekt Erasmus+. Zisťovali sme, ako momentálne prebieha na univerzitách v Žilinskom kraji. V rámci prvého zo série troch článkov vám priblížime situáciu na Žilinskej univerzite v Žiline.

Na podrobnosti, týkajúce sa projektu Erasmus+ na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) nám odpovedala Mgr. Lenka Kuzmová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing.

Kedy sa univerzita zapojila prvýkrát do programu Erasmus+? Evidujete dátum, kedy ste vyslali prvých študentov do zahraničia?
V roku 1999 a prvých prichádzajúcich študentov prijala univerzita v roku 2004.

Ako sa záujem o tento projekt vyvíjal počas uplynulých rokov?
Od vstupu slovenských vysokých škôl do programu Erasmus v roku 1999 sa zmenilo veľa,  pre študentov aj pre Žilinskú univerzitu v Žiline. Koncom 90. rokov absolvovalo Erasmus mobilitu pár odvážnych, najlepšie pripravených motivovaných študentov. V súčasnosti, tak ako na väčšine slovenský univerzít,  Erasmus mobilita, či už študijný pobyt, alebo stáž sú  už súčasťou štúdia na VŠ. Ak má študent záujem,  každý študent UNIZA, ktorý splní podmienky výberu na pridelenie grantu na Erasmus mobility, môže absolvovať študijný pobyt alebo stáž viackrát v rámci každého stupňa vysokoškolského štúdia. Prioritou UNIZA pri prideľovaní grantov je, aby každý študent absolvoval študijný pobyt alebo stáž aspoň raz za svoje VŠ štúdium.

UNIZA patrí medzi najúspešnejšie slovenské VŠ v počtoch realizovaných mobilít študentov a zamestnancov. Od roku 1999 doteraz, UNIZA umožnila absolvovať Erasmus+ študijné pobyty a stáže viac ako 2 800 študentom a to vďaka financiám, ktoré sa podarilo pracovníkom rektorátneho zahraničného oddelenia získať na granty UNIZA študentov. 

V končiacom programovom období 2014-2021 študenti UNIZA mali možnosť absolvovať študijný pobyt na vyše 260 zahraničných univerzitách,  s ktorými bolo uzavretých viac ako 420 Erasmus+ medzi inštitucionálnych zmlúv o spolupráci v odborných zameraniach študijných programov jednotlivých fakúlt UNIZA.

UNIZA má  dlhoročné skúsenosti aj s vysielaním vysokoškolských študentov na stáže, ktoré začala realizovať už v roku 2002, ako jedna z prvých slovenských univerzít cez projekty Leonardo. V súčasnosti čoraz viac firiem a spoločností vyžaduje od absolventov VŠ predchádzajúce pracovné skúsenosti. Erasmus stáž je skvelou príležitosťou ich nadobudnutia.   

Zamestnávatelia na Slovensku evidujú Erasmus program a vo všeobecnosti hodnotia absolventov VŠ, ktorí uskutočnili Erasmus pobyt alebo stáž, za lepšie pripravených nielen v oblasti odbornej terminológie v cudzom jazyku, ale aj ich samostatnosť, adaptabilitu na nové pracovné prostredie a flexibilitu pri riešení pracovných úloh.

Pri hodnotení významu programu Erasmus pre Žilinskú univerzitu v Žiline je potrebné skonštatovať, že program Erasmus+ nie sú len mobilitné aktivity s možnosťami osobného rozvoja študentov a pedagógov. Veľký význam má spolupráca s partnerskými zahraničnými univerzitami, ktorá bola a stále je základom medzinárodnej spolupráce Žilinskej univerzity.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Ako tento projekt ovplyvnila pandémia? Nastali nejaké komplikované situácie so študentmi, keď sa napríklad uzatvorili hranice?
V oblasti Erasmus+ medzinárodnej spolupráce, výmeny študentov a zamestnancov rok 2020 nemá obdobu v doterajšej histórii programu. V septembri 2019, na začiatku sľubne rozbehnutého akademického roka 2019/2020 nik nepredpokladal, že letný semester bude poznačený celosvetovou pandémiou, ktorá ovplyvní nielen naše osobné životy a plány, ale od základov zmení aj plány a zaužívané postupy v oblasti medzinárodnej spolupráce. V letnom semestri 2019/2020 medzinárodné podujatia a dohodnuté mobility študentov a zamestnancov boli od marca 2020 zrušené. Tak ako väčšina VŠ v Európe, UNIZA prešla do on-line priestoru. 

Hoci dôsledky pandémie vo veľkej miere poznačili medzinárodnú spoluprácu na ďalšie dva roky, je možné konštatovať, že prechod do virtuálneho priestoru a s tým spojené využívanie digitálnych technológií vo vzdelávaní a v komunikácii pracovníkov VŠ inštitúcii v Európe sa značne urýchlili. Pracovníci zahraničných oddelení univerzít, ktorí zodpovedali za zabezpečenie mobilít študentov, v spolupráci s národnou agentúrou a kolegami na partnerských zahraničných inštitúciách operatívne riešili nastavenie nových pravidiel Európskej komisie, aby umožnili dokončenie fyzických študijných pobytov a stáži a bezpečný návrat z mobilít, čo najväčšiemu počtu študentov UNIZA v zmenených podmienkach letného semestra 2019/2020. Postupne sa začali zavádzať nové pravidlá študentských virtuálnych mobilít, ktoré mali byť  novou aktivitou až v novom programovom období 2021-2027. 

Aj napriek trvaniu pandémie, UNIZA umožnila absolvovať fyzické študijné pobyty a stáže študentom UNIZA na univerzitách v krajinách EÚ v obidvoch semestroch nasledujúcich akademických rokov 2020/2021 a 2021/2022, pri dodržaní pravidiel programu a pandemických nariadení.

Aké sú v súčasnom období  možnosti nového programového obdobia 2021 – 2027 pre vysoké školy?
V akademickom roku 2021/2022 európske VŠ inštitúcie, vrátane UNIZA, vstúpili do nového programového obdobia,  ktoré bude končiť v roku 2027/2028.  V novom programovom období bude kladený dôraz na modernizáciu a digitalizáciu VŠ vzdelávania,  nové formy E+ mobilít študentov a pedagógov, digitalizáciu Erasmus postupov a systémové zmeny na univerzitách s cieľom vytvorenia spoločného európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.

Akademický rok 2021/2022 je dôležitý aj z pohľadu 35. výročia existencie programu. Program je hodnotený ako najúspešnejší projekt európskej integrácie. Mnohé štúdie Európskej komisie uvádzajú, že bývalí Erasmus študenti sa uplatnia na európskom trhu práce skôr,  ako ich spolužiaci, ktorí takúto príležitosť nevyužili.

Erasmus+ program v programovom období 2021- 2027 bude naďalej veľká príležitosť pre všetkých terajších aj budúcich študentov UNIZA.

Ako momentálne prebieha komunikácia so zahraničnými univerzitami? 
Akademický rok 2021/2022 je v dôsledku dopadu pandémie rokom prechodným, kedy ešte dobiehajú Erasmus+ projekty a mobilitné aktivity realizované a financované podľa programových pravidiel 2014-2021 a zároveň sa začínajú realizovať nové Erasmus+ projekty podľa pravidiel nového programového obdobia 2021-2027.

Jednou z hlavných podmienok udelenia Erasmus charty 2021-2027 a tým aj financovania projektov Erasmus+ zo strany EK v nasledujúcom období, je záväzok vysokoškolských inštitúcii odstraňovať administratívnu záťaž spojenú s uzatváraním zmlúv s partnerským zahraničnými univerzitami v papierovej podobe. Týka sa to aj „Zmlúv o štúdiu“, ktoré potvrdzujú obsah štúdia študenta na zahraničnej univerzite. VŠ inštitúcie, vrátane UNIZA sa zaviazali implementovať do svojich postupov a od roku 2021 používať nové digitálne nástroje na uzatváranie zmlúv zavedených v rámci iniciatívy Európskej komisie European Student Card Intiative - Erasmus Without Papers.

UNIZA do konca roka 2022 uzavrie nové digitálne Erasmus+ medzi inštitucionálne zmluvy s partnerskými zahraničnými VŠ, v ktorých budú dohodnuté podmienky spolupráce a výmeny účastníkov mobilitných aktivít na programové obdobie 2022-2027. Momentálne prebieha prevažne emailová a telefonická komunikácia k uzavretiu týchto zmlúv a prijatiu UNIZA študentov v akademickom roku 2022/2023. Predpokladáme, že väčšina zmlúv so zahraničnými univerzitami, ktoré boli preferované medzi študentmi UNIZA v končiacom programovom období 2014-2021, bude obnovená.

Z ktorých krajín najčastejšie prichádzajú študenti a o ktoré majú najčastejšie záujem?
Odchádzajúci študenti UNIZA: Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Španielsko, Fínsko, Litva, Česká republika.

Prichádzajúci študenti na UNIZA: Francúzsko, Taliansko, Turecko, Portugalsko.

Máte momentálne v zahraničí nejakých študentov? Nachádzajú sa aj u nás zahraniční študenti
Áno. Odchádzajúci študenti UNIZA: v zimnom semestri 2021/2022 spolu 70 študentov, ktorí postupne ukončujú mobility:

  • z toho na študijných pobytoch: 52 študentov,
  • z toho na stážach: 18 študentov,
  • v letnom semestri 2021/ 2022 bol pridelený grant na absolvovanie mobilít celkovo 74 študentom –z toho 46 študentom na študijné pobyty, z toho 28 študentom na stáže a absolventské stáže.Prečítajte si viac: