Mesto Žilina a SEVAK vybudujú v Považskom Chlmci splaškovú kanalizáciu za približne 2,5 milióna


Foto: Mesto Žilina a SEVAK vybudujú v Považskom Chlmci splaškovú kanalizáciu za približne 2,5 milióna Foto: ilustračné

Takmer 2,5 mil. eur bude stáť vybudovanie splaškovej kanalizácie v žilinskej mestskej časti Považský Chlmec. Na jej financovaní sa so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. (SEVAK) dohodlo mesto Žilina, ktoré sa bude podieľať predpokladanou sumou asi 1 mil. eur.

Stavbu na základe výsledku verejného obstarávania zrealizuje združenie VS-C Považský Chlmec VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. – vedúci člen. Stavebné práce, ktoré by mali trvať 10 mesiacov, začnú po zabezpečení potrebných dokladov na realizáciu stavby v septembri 2020.

Predmetom investičnej akcie Považský Chlmec – stoková sieť – II. etapa je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie, novej dažďovej kanalizácie a povrchové odvedenie vôd z komunikácií. Novovybudovaná kanalizácia s dĺžkou asi 1,8 kilometra a takmer 500-metrový kanalizačný výtlak sa napojí na zrealizovanú kanalizačnú sieť vybudovanú v I. etape stavby. Cez čerpaciu stanicu „ČS1“ vybudovanú v I. etape budú splaškové vody odvedené popod vodný tok Kysuca až na Spoločnú čistiareň odpadových vôd Žilina.

„Vybudovanie splaškovej kanalizácie v Považskom Chlmci je dlhoročnou potrebou obyvateľov tejto mestskej časti. Som rád, že vďaka spolupráci so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami je možné realizovať aj druhú etapu prác, ktorá, verím, prispeje k riešeniu problémov v Považskom Chlmci,“ podotkol primátor mesta Peter Fiabáne. 

Súčasťou sú aj súvisiace práce na preložkách vodovodu a plynovodu, uvedenie všetkých komunikácií do pôvodného stavu a rekonštrukcia stavbou dotknutých uličných vpustí s pripojením existujúcich uličných vpustí na dažďovej stoke. 


Odvedenie dažďových vôd je navrhnuté s ohľadom na priestorové a výškové pomery a v súbehu s navrhovanou splaškovou kanalizáciou. Je zabezpečené s časti pomocou líniových odvodňovacích prvkov na dĺžke asi 1,25 kilometra a sčasti dažďovou podzemnou kanalizáciou na približne 870 metroch. Dažďová kanalizácia sa počas prác napojí na sieť vybudovanú v I. etape a odvedie dažďové vody do vodného toku Kysuca

Kanalizačné potrubie na odvádzanie splaškových a dažďových vôd sa bude pokladať na uliciach Nižedvorská, Horská, Zúbekova, Študentská, Fialková, Pomocná, Alexyho, Požiarnická, na Hlavnej ceste a v časti Námestia Borodáča.

V stredu 19. augusta vedenie mesta v spolupráci so spoločnosťou SEVAK zrealizovalo v Považskom Chlmci pracovné stretnutie pre obyvateľov mestskej časti. Jeho cieľom bolo informovať o investičnej akcii, ale aj odpovedať na prípadné otázky súvisiace s rekonštrukčnými prácami.   

Po ukončení prác sa SEVAK stanú vlastníkmi a prevádzkovateľmi splaškovej kanalizácie v Považskom Chlmci, mesto Žilina zas bude vlastniť stavebné objekty dažďovej kanalizácie. Stavebné povolenie na uvedenú investičnú akciu bolo vydané už 18. januára 2010 a zmena stavby pred dokončením 9. novembra 2018. O zámere rokovali žilinskí mestskí poslanci 17. septembra 2019, kedy ho schválili uznesením č. 196/2019. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina