Kurz použitia teleskopického obuška ako obranného prostriedku.


Foto: Kurz použitia teleskopického obuška ako obranného prostriedku.

Dátum: 13.12.2014
Miesto a čas: Žilina - Vlčince, 09:00
Dĺžka kurzu: 4 - 5 hod.
Počet osôb: mini­málne: 10 maxi­málne: 12
Počet inštruk­to­rov: 1
Cena kurzu: 45€
Infor­má­cie: gasparik@panters.sk , 00421 908 798 888
Nutná registrácia vopred. Na mieste sa nieje možné zaregistrovať.

Obsah kurzu:
Krátka pred­náška násled­kov kona­nia pri pou­žití pros­tried­kov na obranu, okol­nosti vylu­ču­júce trestnú zod­po­ved­nosť a pro­ti­práv­nosť činu nutná obrana, krajná núdza
Prvá pomoc
Obo­zná­me­nie sa s obuš­kom, puzdrami (nosičmi), tech­nické údaje a porov­na­nie jed­not­li­vých typov vzhľa­dom k nose­niu a prak­tic­kému pou­ží­va­niu, ulo­že­nie nosiča-obuška, údržba
Výber obuška a nosiča
Tase­nie tele­skopu: spô­soby tase­nia, prak­tické pou­ži­tie v rôz­nych situáciách
Základné údery — zacho­va­nie si bez­peč­nej zóny, bez­pečný a sta­bilný postoj pri obrane
Spô­soby odvra­ca­nia útoku — jed­no­ručná a oboj­ručná obsluha teleskopu
Úderové plo­chy a ciele úderov
Vyslo­bo­de­nie sa z úchopu útočníka
Priame údery na hornú a spodnú časť tela
Kom­bi­ná­cia úderov, udr­ža­nie bez­peč­nej vzdia­le­nosti od útočníka
Tak­tické postupy a zásady pri napad­nutí jed­ným a via­ce­rými útočníkmi

Viac informácií a prihlášku nájdete na http://www.panters.sk/p02-zakladny-kurz-pouzitia-teleskopickeho-obuska/

Miesto: -
Dátum: 13.12.2014 - 09:00Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu