Pre projekt IBV Hájik - Bradová I. etapa bolo vydané územné rozhodnutie


Foto: Pre projekt IBV Hájik - Bradová I. etapa bolo vydané územné rozhodnutie Foto: Google Maps

Mesto Žilina informovalo ešte dňa 28.8.2018 prostredníctvom úradnej tabule o vydanom územnom rozhodnutí pre plánovanú stavbu individuálnej bytovej výstavby na okraji sídliska Hájik. Projekt, o ktorom sa neustále diskutuje na sociálnych sieťach, sa tak posunul o krok bližšie k realizácii.

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby IBV Hájik - Bradová I. etapa bolo oficiálne vydané 16.8.2018 stavebným úradom mesta Žilina. Pre začatie prác je však potrebné najskôr vydať stavebné povolenie, proces k jeho získaniu môže začať po vydaní územného rozhodnutia.

Objektová skladba prvej etapy pozostáva z:

  • Komunikácie a terénne úpravy
  • Vodné hospodárstvo - vodovod, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia
  • Elektrické siete - VN, NN, Trafo, VO
  • Telekomunikačné rozvody

Riešené územie tvoria plochy poľnohospodárskej pôdy určené v platnom Územnom pláne mesta Žilina pre rozvoj funkcie bývania formou IBV a HBV, základnej občianskej vybavenosti a zelene, vrátane komplexného dopravného a technického vybavenia.

Riešené územie I. etapy IBV Hájik - Bradová je z východu vymedzené severnou prístupovou komunikáciou na sídlisko Hájik, z juhu obojstranne obostavanou komunikáciou, zo západu obojstranne obostavanou komunikáciou a zo severu navrhovanou trasou zbernej komunikácie funkčnej triedy B2, vedenej od ulice Kvačalovej, pozdĺž potoka Bradová, v smere na Bitarovú a Ovčiarsko.

Bližšie informácie nájdete v pripojenom dokumente:

Prečítajte si viac: