Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Kľak bude počas najbližších hodín neprejazdný, skrížený autobus blokuje celú cestu

Zákon o cestnej premávke


§ 86 Zdravotná spôsobilosť(1) Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo.

(2) Zdravotná spôsobilosť môže byť na základe zdravotného stavu osoby podmienená

a) použitím zdravotníckej pomôcky pri vedení motorového vozidla,

b) možnosťou viesť len technicky upravené vozidlo,

c) pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke,

d) inými obmedzeniami podľa záverov lekárskej prehliadky.

(3) Zdravotne spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť.

(4) Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje lekárskou prehliadkou.

(5) Náklady spojené s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti uhrádza ten, koho zdravotná spôsobilosť sa posudzuje (ďalej len “posudzovaná osoba”).

(6) Minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní, vylúčení a podmienení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo zdravotníctva”).