Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Kľak bude počas najbližších hodín neprejazdný, skrížený autobus blokuje celú cestu

Zákon o cestnej premávke


§ 58 Osoba vykonávajúca prácu na ceste(1) Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť zreteľne označená. Takáto osoba nemusí dodržiavať tie ustanovenia pravidiel cestnej premávky, pri ktorých to povaha vykonávanej práce vylučuje; pritom musí dbať na potrebnú opatrnosť.

(2) Označenie osoby podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.